Úmysly

Pondelok

07:30 ZBP Magdaléna (75 r.) | Humenné
09:00 ZBP Štefan (65 r.) | Humenné
10:30 + Emil (1 výr.) | Humenné
18:00 + Viktor (3 výr.) | Humenné
08:00 + Štefan a + z rod. Potočňáková | Brestov
09:15 ZBP Štefanovia | Gruzovce
10:30 ZBP rod. Grešová, Harvanová, Šimová | Slov.Volová
09:00 ZBP Štefan s rodinou | Dubník
10:30 ZBP Tatiana s rodinou | NsP

Utorok

06:15 + Ján, Margita, Ján | Humenné
12:00 + Michal a Mária s rodičmi a + Aurélia | Humenné
18:00 + Milan, Vladimír, Mária | Humenné

Streda

06:15 + Štefánia | Humenné
12:00 + Verona, Jozef, Helena, Jozef | Humenné
18:00 + Jozef (pohreb 14.7.) | Humenné

Štvrtok

06:15 + Jakub a Mária | Humenné
12:00 + Štefan, Evička, Mária, Michal, Pavol | Humenné
18:00 + Ján, Igor | Humenné

Piatok

06:15 ZBP Alena, Dominik | Humenné
12:00 ZPB Ján a Mária (40 manž.) s rodinou | Humenné
18:00 + Jozefína (2 výr.) | Humenné
17:00 + Andrej, Pavol, Jozef, Anna | Brestov
17:00 + Anna | Gruzovce
18:00 + Andrej, Helena, Viliam | Slov.Volová
18:00 Za + z rod. Gribová a Linhartová | Dubník
07:30 Poďak. za milosti a dary počas roka 2022 | NsP

Sobota

16:30 Poďakovanie za prežitý rok | Humenné
08:00 Poďakovanie za prežitý rok | Gruzovce
15:00 Poďakovanie za prežitý rok | Brestov
15:00 Poďakovanie za prežitý rok | Slov.Volová
15:00 Poďakovanie za prežitý rok | Dubník

Nedeľa

07:30 Za ružencové bratstvo | Humenné
09:00 ZBP Anna (90 r.) s rodinou | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Valentín a Pavla | Humenné
09:15 ZBP Tomáš s rodinou a rod. Hrehová | Brestov
08:00 ZBP rod. Lichvanová, Holpová, Zehnalová | Gruzovce
10:30 ZBP Ján (75 r.) | Slov.Volová
09:00 ZBP členov ružencového bratstva | Dubník
10:30 Za členov RB | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA VIANOČNÚ OKTÁVU       26.12.2022 – 1.1.2023

• HE: Bohuznámi venovali na kostol 50€. Srdečné Pán Boh zaplať.
• V pondelok (26.12.) v závere sv. omší vo farskom kostole budú koledovať deti z Dobrej noviny.
Výťažok tohto roku poputuje na misie do Kene.
• V piatok (30.12.) je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Manželské páry prosíme, aby ak sa
dá, pri svätých omšiach sedeli vedľa seba, aby si mohli obnoviť svoj manželský sľub.
• V piatok (30.12) o 19:00 hod. bude vo farskom kostole Vianočný benefičný koncert. Účinkovať
bude Spevácky zbor mesta Humenné a umelecká škola Múza. Vstupné je dobrovoľné. Srdečne vás
pozývame.
• HE: Na posledný deň v roku, sobota (31.12.) bude sv. omša o 16:30 hod. Pozývame zakončiť rok
modlitbou. Počas ďakovnej sv. omše v závere roka pri speve Te Deum môžeme za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
• HE: Posledné chvíle roka 2022 v našom farskom kostole budú spojené s adoráciou. Od 22:00
hod. bude vystavená Eucharistia k tichej adorácii. Od 23:00 hod. budú spoločné modlitby na
poďakovanie za prežitý rok a ukončenie Eucharistickým požehnaním. Využite možnosť prísť sa
Kristovi v Eucharistii pokloniť a poďakovať.
• Na Nový rok pri slávnosti Bohorodičky Panny Márie, budeme pri všetkých sv. omšiach v úvode
prosiť o dary Ducha Svätého pre Nový rok. Pri speve „Príď Duchu Svätý tvorivý“ môžeme získať za
obvyklých podmienok plnomocné odpustky.
• V sakristii kostola môžete nahlásiť svoje príbytky, ktoré chcete dať požehnať. Požehnávať ich
budeme na slávnosť Zjavenia Pána – v piatok (06.01.) popoludní od 13:00 hod. Nezabudnite uviesť
telefonický kontakt na vás, aby sme sa s vami v prípade potreby vedeli spojiť. Nahláste ich do
stredy (4.1.2023).
• Farská kancelária bude zatvorená do 10.1.2023. Súrne prípady vybavíme po svätých omšiach,
pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.
• Počas týždňa vianočnej oktávy pozývame mladých od 15 rokov na sledovanie seriálu
THE CHOSEN (prvá séria). Stretávame sa vždy o 19.00 hod. od utorka (27.12.) do piatka (30.12.)
v katechetickej miestnosti.