Úmysly

Pondelok

06:30 + Ondrej a Brigita Pajtáš a ich deti a vnukov | Fk
09:00 za + starých rodičov | Fk
11:00 za zomrelých z komunity Cenacolo, + Edgar a Oskar | Fk
07:45 + Ján Prílepok | Br
10:00 + Štefan ( 1. výročie) | Br
09:15 + Eva Heglas | Vk

Utorok

06:00 za zdravie a BP pre rodinu Mandincovú | Fk
12:00 za zdravie a BP pre Evu Vonšákovú | Fk
18:00 + Emil a Justína Čaučík a ich deti | Fk
18:30 + Ján | Br
16:00 + Miroslav Smoleň | Ns

Streda

06:00 + Ján a Zuzana Greš | Fk
12:00 + Juraj, Mária Dragan | Fk
18:00 + Margita Smoleňová | Fk
18:30 za zdravie a BP pre Evu Vonšákovú | Br

Štvrtok

06:00 + Svetozár, Jozef, Máriu, Matilda | Fk
12:00 + Karol, Anna Štúrová | Fk
18:00 + Jozef a Emília Kuckovičová | Fk
17:00 + Jozef Bečka | Br
16:00 za pokoj r. Kerdíkovej pri zvládnutí choroby | Ns

Piatok

06:00 + z ruže sv. Juraja | Fk
12:00 + Milan Dragan | Fk
18:00 ZBP pre Ondreja a za jeho obrátenie | Fk
17:00 + Igor Ország | Br
17:00 za zdravie a BP pre Martu a Rudolfa | VK

Sobota

08:00 za dobrodincov | Fk
16:30 na úmysel | Fk
09:00 za zomrelú sestru Helenu | Br
16:30 + Karol Krištofík | Br
16:30 | VK

Nedeľa

06:30 za ZBP a pomoc, dar viery pre Jána Katrenčíka a deti Martina, Jakuba , Janku | Fk
09:00 + Ján, Mária a Ján Kubala | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 za rodinu Kantarovú | Fk
07:45 za ž. členov z ruže sv. Juraja | Br
10:00 na úmysel | Br
18:30 + Anna Kutlíková | Br
09:15 | VK
16:00 ra rod. Mudroňovú | Ns

Oznamy

NARODENIE PÁNA
– Dnes na slávnosť Božieho narodenia bude po všetkých svätých
omšiach pri východe z kostola Vianočná ofera, za ktorú vyslovujeme
srdečné Pán Boh zaplať.
– Na sviatok sv. Štefana (pondelok) budú sväté omše takto: FK: 06:30;
09:00; 11:00.
Br: 07:45; 10:00. VK: 09:15. Popoludňajšia a večerná sv. omša nebude.
– Na sviatok sv. Štefana po sv. omšiach vystúpia koledníci obrej
noviny, podporiť ich môžete po skončení koledovania.
– Sv. omše na Silvestra budú vo farnosti takto: FK: 08:00 a 16:30 hod.
Br: 09:00 a 16:30 hod. VK: 16:30 hod. Pri sv. omšiach bude
poďakovanie Bohu za uplynulý rok.
– Vyšlo nové číslo Farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri východe z
kostola.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Joštiaková
(Vo Vyšnom Kubíne bude posviacka príbytkov na Nový rok v nedeľu
1.1.2023, zapísať sa môžete v sakristii u p. kostolníka.)