Úmysly

Pondelok

06:00 + Terézia Kontorová | Fk
12:00 + Viera | Fk
18:00 za zdravie a BP pre Máriu a jej rodinu | Fk
07:45 + Anna a Jozef | CSŚ
18:30 + z rod. Segedi a Dudáš | Br

Utorok

06:00 + Jozef Krasňan ml. | Fk
12:00 + Arnold, Gizela | Fk
18:00 + Vendelín a Janka Boleková | Fk
18:30 za + členov ruže sv. Bernarda | Br
16:00 za ZBP pre Milenu | Ns

Streda

06:00 + Ladislav a Terézia Haluška | Fk
12:00 + Leonard Muška | Fk
18:00 + Ondrej a Katarína Laskovský | Fk
07:45 + Ladislav | CSŠ
18:30 + Ján Katrenčík | Br

Štvrtok

18:00 na úmysel | Fk
17:00 za členov ruže sv. Domiika | Br
17:00 na úmysel | Vk

Piatok

15:00 ---------- | Fk
17:00 ---------- | Br
16:00 ---------- | VK

Sobota

19:30 na úmysel | Fk
19:30 za veriacich | Br
19:30 na úmysel | VK

Nedeľa

06:30 za ZBP pre dcéru Danku s rodinou | Fk
09:00 na úmysel | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 za zdravie a dary DS pre Máriu s rod. | Fk
07:45 +rod. Balkovej členov | Br
10:00 na úmysel | Br
18:30 na úmysel | Br
09:15 za BP pre rod. Hubčíkovú | VK
16:00 | Ns

Oznamy

PALMOVÁ NEDEĽA, NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
– Dnes vysluhujeme sviatosť zmierenie v kostole na Brezovci od 14:00
– 17:00 hod.
– V pondelok navštívime chorých, prvopiatkárov a aj tých, ku ktorým
nechodíme na prvé piatky. Dnes máte ešte možnosť zapísať ich.
– Sv. omše v nemocnici: Tento týždeň bude sv. omša v utorok a v
nedeľu. Počas Trojdnia sv. omše nebudú.
– Zelený štvrtok: sv. omše: FK – 18:00, Br – 17:00, VK – 17:00 hod. Po
sv. omšiach bude vo všetkých kostoloch pobožnosť krížovej cesty.
Potom bude možnosť zotrvania v modlitbe s trpiacim Kristom vo
farskom kostole a na Brezovci až do 22:00 hod. Vo Vyšnom Kubíne do
20:00. Ráno svätá omša nebude!!!
– Veľký piatok: Prísny pôst, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Obrady:
FK – 15:00, BR – 17:00, VK – 16:00. Po skončení obradov bude
vyložená Sviatosť Oltárna do 22:00 hod. vo VK do 20:00 hod. s
možnosťou uctiť si kríž a navštíviť Boží hrob.
O 20:00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty na Kuzmínovo, ktorá
začne pri misijnom kríži pri farskom kostole.
– Biela sobota: O 08:00 hod. budú ranné chvály v obidvoch kostoloch
(FK a BR) a po nich bude vyložená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe. Vo
VK bude vyloženie o 10:00 hod. Ukončenie poklony bude 15 min.
pred začiatkom obradov. Chceme vás povzbudiť, aby ste prišli na
návštevu Božieho hrobu spolu aj so svojimi deťmi. Obrady začnú: FK
– 19:30, BR – 19:30, VK – 19:30 hod. Na obrady si doneste sviece.
– V tieto dni možno za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv.
prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek
záľuby v hriechu) získať úplne odpustky:
Zelený štvrtok – účasťou na adorácii Najsvätejšej sviatosti a
recitovaním alebo spevom hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť
slávnu
Veľký piatok – pri nábožnej účasti na poklone krížu.
Veľkonočná vigília – pri obnove krstných sľubov.
– Na Veľkonočnú nedeľu pri sv. omšiach bude pri východe z kostola
sviatočná ofera.
– Ruža sv. Heleny darovala pre potreby kostola 110 E
– Veľkonočné upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Spišiaková,
Melicherčíková, Suroviaková.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky