Úmysly

Pondelok

06:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 50 r. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za duše v očistci | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za zdravie a BP pre Petra | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Dušan Novotný (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Štefan a Helena | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 + Vasiľ, Ján a Irma | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Ján Blaško | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Zosnulí z rod. Damičovej a Tajbošovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Zosn. z rod. Oravcovej, Habiňákovej a Petrovskej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Július a Vilma Demekovci | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Božena Lejová | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Agnesa Čurejová (30. deň) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 + Mária Guregová (2. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 Za zdr. a BP pre Miroslava (50 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Peter st. a zosn. z rod. Burianovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 + Jozef Jeleň | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Hanka Šarišská | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Eleonóra Alexiková (30. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Anna Chovanová (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 Za zdravie a BP pre Marcelu Fábovú | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Jozef (30. deň) a Veronika | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Katarína, Štefan, Zuzana, Jozef, Ján a Anna | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 + Helena, Karol a Valéria | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Za zdravie a BP pre Alenu | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Jozef (30. deň) a Bernardína | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Ľudmila Pekárová (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Zosn. z rod. Špesovej, Hnatovej a Česákovej | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 Za zdr. a BP pre Andreu, Lukáša, Dušana a Martina s rod. (r.-k.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

SVIATOK KRSTU PÁNA – A – 8. január 2023

FARSKÉ OZNAMY (9. – 15. január 2023)

Folklórny spevácky súbor z Vyšných Ružbách nás všetkých srdečne pozýva dnes o 15.00 do Kostola sv. Petra a Pavla na vianočný program s tradičnými koledami a goralskými vinšami. Po sviatku Krstu Pána sa končí vianočné obdobie a začína prvá časť cezročného obdobia. Odložia sa jasličky pred oltárom, Betlehem a stromčeky ako ozdoba môžu zostať v kostoloch a aj v našich príbytkoch až do sviatku Obetovania Pána.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

NE 15.1. II. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

 

Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

V našej farnosti od 23. januára bude prebiehať Evanjelizačný seminár Život v Duchu. Pozývame naň tých, ktorí boli cez misie alebo inak oslovení a chcú prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Je to jedinečný čas, kde sa na spoločných stretnutiach, v malých skupinkách, či osobnej modlitbe môžeme priblížiť k Bohu a hlbšie ho spoznať. Viac informácií je na plagátoch na výveskách, kde je aj link na prihlásenie sa online, možnosť prihlásiť sa aj zapísaním v sakristiách kostolov.

Pri zbierke Dobrá novina sa vyzbieralo 4 547,58 €, z toho v Podsadku 1 226,60 €. Všetkým darcom a aj koledníkom vyslovujeme úprimné poďakovanie.

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáme rodiny: 150,-€; 100,-€; 40,-€; 100,-€; z pohrebu Alberta Schneidera 500,-€; Martin 250,-€; Pavol 100,-€; bohuznáma rodina 150,-€; Adam 50,-€; Janka 20,-€; pri požehnávaní príbytkov a návšteve chorých: bohuznámi 50,-€ a 70,-€; Michal a Anna 100,-€; bohuznámy 20,-€.

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma 50,-€                                       – úprimná vďaka

Vyslovujeme vrúcne poďakovanie všetkým, ktorí prispeli svojou prácou, ochotou a talentom k tomu, aby sme tieto Vianočné sviatky prežívali v duchu opravdivého stretnutia sa s narodeným Kristom, nech ich sprevádza vianočná radosť a nádej vo všetkých udalostiach života.