Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď./ AB
18:30 + Emil a Mária Čabaloví a dcéra Božena | Senec / slov. / ŠA

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božiu ochranu pre našich kostolníkov | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 + manželia Skláršoví | Senec / slov. / JD
17:00 | Sv. Martin / slov. / JD
17:00 | Tureň / slov. / MF
17:00 | Senec / maď. /AB
18:30 | Tureň/ maď. / AB
18:30 + Ladislav Blaho, vnuk Filip, rodičia | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 Poďakovanie a prosba o zdravie a Božie požehnanie pri 40 rokoch života | Senec / slov. / MF

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Irenu a Jozefa Duhonových s rodinou | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Ján Debnár – 1. výročie úmrtia | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + Eduard Matlák – 2. výročie úmrtia | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / JD
18:30 + Miloslav Križan | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole.
  • TERMÍNY SLÁVNOSTÍ 1.SV. PRIJÍMANIA – 7.5. ZŠ Kysucká štátna plus ZŠ Kysucká súkromná plus deti z mimoseneckých škôl; 14.5. ZŠ Mlynská; 21.5. ZŠ Tajovského (žiaci p. kaplána); 28.5. ZŠ Tajovského (žiaci p. uč. Kolekovej). Čas: vždy v nedeľu o 9:30.
  • FINANČNÁ VÝPOMOC PRE SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE – Chceli by sme poprosiť tých, ktorí by mali možnosť prispieť našim mladým na SDM v Lisabone, keby priniesli na faru príspevok. Pomôžete im tak zúčastniť sa stretnutia s pápežom a mladými z celého sveta a čiastočne pokryť vyššie náklady.
  • PRÍSNY PÔST – Na Popolcovú stredu zaväzuje každého, kto zavŕšil 14. rok života, bezmäsitý pôst. Kto má od 18 do 59 rokov, zaväzuje ho navyše aj prísny pôst – len raz za deň sa dosýta najesť a dvakrát za deň si ešte niečo zajesť. Večerná sv. omša je až o 18:30.
  • POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY – Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty v kostole maďarskom jazyku v nedeľu o 15.00 a slovenskom jazyku v piatok 19.15 a v nedeľu o 18.00. V piatky budú krížové cesty pre jednotlivé skupiny farnosti, prvá by bola za deti farnosti.
  • ÚRADNÉ HODINY – Nebudú bývať cez prázdniny, budeme k dispozícii po večerných sv. omšiach.
  • POUKÁZANIE 2 PERCENT NA FARSKÚ CHARITU  – Máme možnosť z našich daní 2 percentá poukázať na Charitu v Senci. Poskytuje služby dopravy klientom ku zdravotnej starostlivosti formou sociálneho taxíka a taktiež rozvoz trvalých potravín i hygienických potrieb sociálne slabším občanom. Údaje charity nájdete na farskej stránke alebo v sakristii kostola.
  • ZBIERKA BRATISLAVSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY – V nedeľu 26. 2. 2023 sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online – www.charitaba.sk.
  • ZBIERKA SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY – Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)
  • ADORÁCIA U SESTRIČIEK V PONDELOK 20.2. – Uskutoční sa od 18:00 do 21:00.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky