Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

08:00 | Popolcová streda, deň pokánia Cirkvi, prísny pôst a zdržanie sa od mäsitých jedál
18:00 |
16:00 | Malá Čierna
16:00 | Šuja
17:00 | Veľká Čierna
18:00 | Ďurčiná

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 5. skupiny
17:45 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Na budúcu nedeľu sa bude konať po sv. omšiach celoslovenská zbierka na charitu.
Za milodary Pán Boh odplať. Podporu je možné poslať aj priamo na Slovenskú katolícku Charitu, účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.Viac informácií nájdete na stránke www.charita.sk
   
   
Farská charita Rajec Vás pozýva do pôstnej aktivity zbierkou trvanlivých potravín.
Kôš, kam môžete potraviny prinášať počas pôstu, sa nachádza pri oltári. Za naše rodiny ĎAKUJEME
Ak viete o niekom, kto by potreboval pomôcť, spokojne sa nám ozvite: 0910 955 122 Terézia, 0904 243 723 Alena
   
   
Popolcovou stredou – začíname pôstne obdobie, prípravu na Veľkú noc,
vďaka striedmosti, stíšeniu sa od hlučných zábav a duchovnej obnove. V stredu je prísny pôst od 18. do 60 roku a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu od 14. roku. Pri všetkých sv. omšiach sa poznačíme popolom na znak pokánia.
V pôste po popolcovej strede sa budeme modliť Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole v piatky o 16:15 a v nedele o 14:00 hod. Na filiálkach v piatky o 17.00 a v nedeľu o 14.00. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok (prijatie Eucharistie. modlitba na úmysel sv.otca, vyhýbanie sa hriechu) získať úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo… Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.
Úplné odpustky možno získať za obvyklých podmienok aj každý piatok v pôstnom období, ten, kto po prijatí Eucharistie sa pomodlí modlitbu ,,Dobrý a preláskavý Ježišu.“
   
   
Príprava snúbencov na manželstvo bude 11. marca 2023 od 8:30 do 17:30 v Pastoračnom centre. Prosíme snúbencov o dochvíľnosť.
   
   
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Posol
   
   
                                                       Prajeme požehnané fašiangy a celý týždeň.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrajec.sk/

Pozvánky