Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
17:00 | Radoľa
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Zmierna poklona bude dnes vo Farskom kostole o 15:00, pri ktorej bude možné získať
plnomocné odpustky. Podmienkou je aspoň pol hodinová adorácia Najsvätejšej sviatosti.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu 11. III. 2023 večer.
• V utorok vás pozývame na Nikodémovu noc do Kostola sv. Jakuba od 18:00 – 21:00.
• Popolcovou stredou začíname obdobie veľkého pôstu ako prípravy na Veľkonočné sviatky. Na
popolcovú stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Záväzný je pre všetkých
veriacich od 18. do 60. roku života. Choroba ťažká práca alebo iný vážny dôvod oslobodzujú od
tohto pôstu. Mladších ako 18. rokov zaväzuje iba zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a nie je možné
nahradiť ho iným skutkom pokánia. Na popolcovú stredu pri svätých omšiach po evanjeliu sa bude
požehnávať popol a značiť na čelách veriacich ako znamenie pokánia.
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. a v nedeľu o 15.00 hod. V Radoli v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Za milodary Pán Boh zaplať.
• V piatok 24. 2. 2023 pozývame všetky deti a teenagerov do kostola sv. Cyrila a Metoda v Radoli,
kde bude od 16tej do 17tej ďalšie stretko, tentokrát s témou Jonáš a veľryba. Čaká na Vás mnoho
hier a zábavy.
• V nedeľu 26. 2. 2023 pozývame všetkých tretiakov na hudobný nácvik piesní na slávnosť 1. sv.
prijímania do kostola v Radoli. Nácvik bude po sv. omši.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fpmknm.sk/

Pozvánky