Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP Mária s rodinou | Humenné
12:00 + Margita | Humenné
18:00 + Ladislav, + z rod. Marušáková, Harčariková | Humenné
17:00 Za + z rod. Mandzáková, Maďarová, + Berta | Brestov

Utorok

06:15 + Rozália | Humenné
12:00 + Pavol, Viera | Humenné
18:00 + Andrej, Mária, Milan | Humenné
17:00 + Jozef, Margita, Jozef | Gruzovce

Streda

06:15 + Mária (5 výr.) | Humenné
12:00 + Helena, Jozef, Mária, Ján | Humenné
18:00 + Štefan (pohreb 27.1.) | Humenné
17:00 + Jozef, Helena, Jaroslav, Ján, Helena | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 ZBP Alena (50 r.) s rodinou | Humenné
12:00 + Mária, Helena, Juraj, Ján, Ján | Humenné
18:00 Za + z rod. Tomečková, Breková, Ontkovičová | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné
17:00 Za + z rod. Kuľhová, Poláková, + Terézia | Brestov
16:00 + Mária, Michal | NsP

Piatok

06:15 ZBP Radovan (40 r.) s rodinou | Humenné
12:00 ZBP bohuznámych | Humenné
18:00 + Anna | Humenné
18:00 + Valéria (8 výr.) | Dubník
16:00 ZBP Michaela s rodinou | NsP

Sobota

07:00 ZBP a obrátenie Peter | Humenné
18:00 + Ján a Anna | Humenné

Nedeľa

07:30 ZBP Marta (80 r.) | Humenné
09:00 + Martin (kňaz) | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Andrej, Pavlína, Jozefína | Humenné
08:00 ZBP Helena (70 r.) | Brestov
10:30 ZBP rod. Tereková, Butalová, Brečková | Gruzovce
09:15 ZBP Peter (50 r.) s rodinou | Slov.Volová
09:00 ZBP bohuznáma rodina | Dubník
10:30 ZBP Ondrik, Jurko, Štefan | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ    13.2.2023 – 19.2.2023

RÔZNE OZNAMY

✓ Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity
s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity. Prikladáme číslo účtu a variabilný symbol: SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
Viac informácií nájdete na na webovej stránke Slovenskej katolíckej charity:
Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach | Pomoc
utečencom (charita.sk)

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/

Pozvánky