Úmysly

Pondelok

06:30 +Andrej +Anna +Jozef | Sabinov
18:00 ZBP Gabriel (60 r.) | Sabinov

Utorok

06:30 +Filoména +Konštantín +Mária +Bartolomej | Sabinov
18:00 ZBP Ján (65 r.) | Sabinov
06:00 ZBP Tamara a Joachim | Jakubovany
18:00 +Mária +Vasiľ +Anna +Viktor | Orkucany

Streda

06:30 +Darina | Sabinov
18:00 ZBP Július (60 r.) s rod. | Sabinov

Štvrtok

06:30 +Marek +Alena +Juraj | Sabinov
18:00 +Jozef +Andrej +Alžbeta +Juraj | Sabinov
18:00 +Anton +Mária (1.výr.) | Jakubovany

Piatok

06:30 +Peter | Sabinov
18:00 ZBP Zuzana (35 r.) | Sabinov
18:00 ZBP Jozef s rod. | Orkucany

Sobota

06:30 ZBP čl. RB | Sabinov
18:00 +Ondrej | Sabinov
18:00 ZBP rod. Reváková | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP Mária | Jakubovany
09:00 +Anna | Orkucany

Oznamy

KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ bude dnes popoludní od 14.30. Témou poslednej pôstnej kázne je dnes postava kráľa Šalamúna. Nasledujúca nedeľa je Palmová nedeľa, kedy budeme spovedať a preto už popoludňajší program nebude.

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU Nasledujúca nedeľa je už Palmovou (Kvetnou) nedeľou, čo je znamením bezprostrednej blízkosti veľkonočných sviatkov. Treba sa na nich pripraviť aj prijatím sviatosti zmierenia. Vo Farskom kostole môžete prijať sviatosť zmierenia v sobotu a nedeľu (1.-2.4.) kedy budeme spovedať (všetci kňazi sabinovského dekanátu) od 15.00-17.30. Prosím využite túto možnosť! Rozpis spovedania v celom dekanáte nájdete na výveskách našich kostolov a na webovej stránke farnosti.

SPOVEĎ CHORÝCH Chorých navštívime pred Veľkou nocou 27.-29. marca. Pred návštevou vás budeme kontaktovať telefonicky.

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA  – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA nasledujúca nedeľa je začiatkom Svätého týdňa. Začína spomienkou na Pánov vstup do Jeruzalema. Pripomenieme si ho procesiou spred malého kostola pri sv. omšiach o 7.30, 9.00 a 10.30. Pri večerných sv. omšiach v sobotu a nedeľu sa procesie nekoná. Prosím, prineste si so sebou ratolesti (bahniatka), ktoré budú v ten deň požehnané. Liturgia pokračuje bohoslužbou slova, kedy sa tiež prednáša – u nás spieva- správa o umučení Pána – Pašie. Počas pašií stojíme.

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ PRVEJ SOBOTY vo Farskom kostole v sobotu ráno o 6.30, po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu o 17.15.

POBOŽNOSŤ PRVEJ NEDELE vo Farskom kostole o 14.00 modlitba posv. ruženca a výmena ružencových tajomstiev. Modlitba Krížovej cesty nebude. Jakubovany a Orkucany: 14.00 Modlitba posv. ruženca, po nej Modlitba Krížovej cesty a výmena ružencových tajomstiev.

MODLITBY CHVÁLY Srdečne vás pozývame na marcové modlitby chvály 31. 3. 2023 (piatok) po večernej sv. omši (18.45) v malom kostole.

ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM bude mať svoje pravidelné stretnutie v utorok 28.3. o 16.30 v priestoroch Farského úradu.

ZBIERKA NA FARSKÉ A KOSTOLNÉ POTREBY Minulú nedeľu bola zbierka na farské a kostolné potreby. Vyzbieralo sa: Sabinov: 1876,36€; Orkucany 617,15€; Jakubovany 874,95€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

Odkaz na zdrojovú stránku: https://farnostsabinov.sk

Pozvánky