Úmysly

Pondelok

06:30 za + Jána, Annu, Dušana, Emíliu a starých rodičov |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa, Jarku a Jozefa |

Utorok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Petru |
17:30 za + Pavla Vagoviča |

Streda

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Maru, Máriu a Viliama |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Lauru, Eliáša a Samuela |

Piatok

06:30 za + Karola, Máriu, Tomáša a Máriu |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Milana, Gabrielu, Štefana, Anežku a Filipa |

Sobota

06:30 za + Máriu Urbanovú |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dobrú prácu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, za požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu, Mariána, Františka, Janu a Rastislava | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Jozefa, Veroniku, Antóniu, Augustínu, Františka a starých rodičov | Palmová nedeľa
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa, Annu, Jozefa, Mareka, Martina a členov ich rodín | Palmová nedeľa
10:00 za + Editu Sitárovú, Gabrielu Pivkovú, Oľgu, Ota a Manciku Sitárových | Palmová nedeľa
18:30 za + Juraja a Jozefínu Stenkových | Palmová nedeľa

Oznamy

5.pôstna nedeľa – 26. marca 2023

(Oznam na sobotu večer) Zmena času: nastane v noci, kedy sa čas posunie z 2. na 3. hodinu.

V liturgickom týždni budeme sláviť Palmovú nedeľu, ktorou sa začína Veľký týždeň. Na každú sv. omšu si môžete priniesť na požehnanie ratolesti, pripomínajúce vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. Nadšené davy stínali palmové ratolesti a dávali ich pred Krista na cestu, ktorou prechádzal. U nás sú palmové ratolesti nahradené prútikmi vŕby – bahniatkami, ktoré ako prvé, javia znaky nového života. Z požehnaných bahniatok sa pripravuje popol, ktorý sa používa ako znak pokánia na pomazanie na Popolcovú stredu. Pučiaca ratolesť je znakom života, ktorý sa rozvíja. Palma je i znakom víťazstva, mučeníci sú vyobrazovaní s palmovými ratolesťami v rukách. Posvätené ratolesti sa môžu v domácnosti pripevniť k obrazom svätých, prípadne vložiť do vázy.

Sv. omša vo štvrtok: vo farskom kostole bude iba ráno kvôli spoločnému spovedaniu v dekanáte. Takisto treba mať pochopenie, že sa nám nebude dať zabezpečiť spovedanie pred sv. omšami v týždni, najmä večer, nakoľko sme viazaní časom spovedania vo farnostiach dekanátu.

Úplné odpustky v pôstnom období za naplnenia obvyklých podmienok je možné získať:

  • modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami;
  • modlitbou Dobrý a pre láskavý Ježišu v piatok po svätom prijímaní pred krížom Pána Ježiša.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude:

  • vo farskom kostole: v utorok, v piatok po rannej sv. omši a o 16.45, v nedeľu o 15.00;
  • vo filiálnom kostole: v nedeľu o 14.00, v piatok o 18.00, pobožnosti predchádza modlitba sv. ruženca.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.

Ružencové bratstvo: bude mať mariánske večeradlo v sobotu o 17.30 a modlitbu sv. ruženca v nedeľu po krížovej ceste.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu:

  • v Púchove: 09.00 – 11.30, 14.00 – 16.00;
  • v Streženiciach: 09.00 – 10.00.

Spoveď pre birmovancov: bude v sobotu počas spoločného spovedania v našej farnosti, alebo v inej farnosti podľa možností, ktoré farnosť ponúka. Birmovanci si dajú zaznačiť absolvovanie spovede u kňaza, ktorý ich vyspovedá. Preto je nutné zobrať si so sebou na spoveď kalendár účasti a pero.

Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.

Miništrantské stretnutie spojené s florbalovým turnajom: sa uskutočnilo v sobotu. Začali sme prednáškou na duchovnú tému a pokračovali športovým zápolením v šport centre pána Chovanca. Stretnutie sme uzavreli výborným pohostením zúčastnených v prednáškovej miestnosti farského úradu. Za sponzorské poskytnutie priestorov, v rámci podpory športu mládeže, vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj pánu Mariánovi Chovancovi. Dospelým rodičom srdečne ďakujeme za dozor počas celého trvania podujatia.

Ohlášky: sú oznámením o sviatosti manželstva a vyhlasujú sa pred sobášom podľa dohodnutého času kňaza so snúbencami. Ohlášky snúbencov, ktorí budú mať sobáš v inej farnosti, ale ohlášky chcú mať aj u nás, vyhlásime podľa žiadosti, ktorú nám pošle kňaz z farnosti, kde sa bude sobáš uzatvárať. Pokiaľ kňaz v žiadosti neuvedie dátum, kedy máme ohlášky vyhlásiť, respektíve nechá to na nás, snažíme sa vyhlásiť ohlášky čím skôr. Odporúčame preto snúbencom, aby pri spisovaní sobášnej zápisnice v inej farnosti požiadali kňaza, aby do žiadosti o vyhlásenie ohlášok v našej farnosti, uviedol aj nimi požadovaný dátum, kedy máme ohlášky vyhlásiť.

Zápis žiakov do 1. ročníka Zš sv. Margity: na školský rok 2023/2024 bude 4. a 18. apríla od 15.30 do 18.00. Viac info vo výveske. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom: je dnes. Pán Boh odmeň a požehnaj váš život za prežívanie súcitu a spolupatričnosti.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 8, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.puchov.fara.sk/oznamy/

Pozvánky