Úmysly

Pondelok

06:00 + Emil, Michal a Mária | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Ján, Veronika, Mária a Marián | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Štefan, Terézia, Štefan a Kristína | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Mária (2. výr.) a zosn. z rod. Dziakovej a Zamiškovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Michal, Mária, Andrej a Helena | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
06:50 Na úmysel celebranta | ZŠ s MŠ a CG
16:00 + Mikuláš, Michal a Štefan | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Ján, Rozália a ich zosnulé deti | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Poďakovanie za 25 rokov Timoteja | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 + Mária Virostková a zosn. z rod. Maňákovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Zosnulí z rod. Dulinovej | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Zosnulí z rod. Strišovskej | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Albert Schneider | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Za zdr., BP a dary DS pre kňazov a duch. pov. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Marta Hriňáková | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Michal, Zuzana a Albert | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 + Ján Fabián | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Oľga Mýtniková | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Milan, Mária a Anna | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Pavlína a Adam Kružliakovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Ján Dobiáš | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Sobota

06:30 + Peter a Agnesa Kollárovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za zdravie a BP pre Petra | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Za BP a zdr. pre Karola a Magdalénu s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Zosnulí z rod. Kmečovej | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Albert Schneider (30. deň) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Za farníkov | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za zdr. a BP pre rod. Landorovú, Gdovjakovú a Hutníkovú | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 Za zdr. a BP pre Juraja, Miroslava a Jakuba (r.-k.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.- kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

4.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 29. január 2023 –

FARSKÉ OZNAMY (30. január – 5. február 2023)

LITURGICKÝ KALENDÁR

UT 31.1. Sv. Ján Bosco, kňaz (spomienka)

ŠT 2.2. Obetovanie Pána – Hromnice (sviatok); Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania

PI 3.2. Sv. Blažej, biskup a mučeník (ľubovoľná spomienka); Prvý piatok (v kancelárii nestránkový deň)

SO 4.2. Prvá sobota – Fatimská pobožnosť začne o 6.30

NE 5.2. V. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

 

Dnes si pripomíname Nedeľu Katolíckej univerzity v Ružomberku (list rektora na nástenke a stránke  farnosti).

Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom:

Farský kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok 1⁄2 hod. pred rannou svätou omšou; pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.00

Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30; streda a štvrtok od 15.00

Podsadek: utorok 15.30 – 16.45

Domov pre seniorov: pondelok od 8.30.

Návšteva chorých: piatok (v kancelárii nestránkový deň), pôjdeme iba k tým, ktorí nie sú v karanténe (ak by niekto nemohol alebo si neprial, nech nám to zahlási). Chorí, ku ktorým chodieva pán kaplán František – v stredu od 8.00 na ulici 17. novembra, 1. mája, Nám. gen. Štefánika a Nám. sv. Mikuláša a ostatní v piatok.

Odloženie vianočnej výzdoby: streda dopoludnia o 9.00 vo Farskom kostole, prosíme ochotných farníkov o pomoc.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: utorok o 17.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí 15 minút pred začiatkom svätej omše.

Na sviatok Obetovania Pána (Hromnice), bude pri svätých omšiach požehnanie sviec. Tento deň je aj dňom zasväteného života.

Adorácia: prvopiatková na záver večerných svätých omší. Svätoblažejské požehnanie: spoločné v piatok na záver svätých omší.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Na budúcu nedeľu na záver svätej omše so začiatkom o 10.30 bude zloženie sľubu členov 4. ruže bratstva posvätného ruženca.

Animátori z eRka, ZMM a ďalší pripravujú Karneval svätých pre všetky deti farnosti. Karneval sa uskutoční v sobotu 11. februára o 12.30 v budove Cirkevnej školy, deti nech prídu oblečené v kostýme svätca, vstupné je dobrovoľné.

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma 100,-€; Marta 100,-€

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma 100,-€; z krstu Rudolfa Čureju 20,-€  – úprimná vďaka.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

PETER HUSÁR, bývajúci v Starej Ľubovni a NIKOLA PEŠTOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); ALEXANDER ČUREJA rod. PECHA, bývajúci v Starej Ľubovni – Podsadku a NIKOLA ČUREJOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku (1.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

 

Zdroj: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html

 

 

 

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html

Pozvánky