Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Mariána a členov rodiny |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Márie |

Utorok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Máriu |

Streda

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Janku, Zdenka a členov ich rodiny |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu pri príležitosti slávenia 95.tich narodenín |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Radoslava, Jarmilu a členov rodiny |
17:30 za + Ladislava Crkoňa a rodičov |

Piatok

06:30 za + Pavla, Štefana, Pavlínu a starých rodičov |
17:30 za + Bernardínu, Filipa, Petra a Róberta |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Margitu pri príležitosti slávenia 70.tich narodenín |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dobrú prácu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, za požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu, Mariána, Františka, Janu a Rastislava | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Františka | 5. nedeľa
08:30 za + Magdalénu | 5. nedeľa
10:00 za + Emíliu, Jána a Teréziu | 5. nedeľa
18:30 za + Irenu | 5. nedeľa

Oznamy

4.nedeľa – 29. januára 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v utorok spomienku sv. Jána Bosca, kňaza;
  • vo štvrtok sviatok Obetovania Pána (Hromnice);
  • v piatok ľubovoľnú spomienku sv. Blažeja, biskupa a mučeníka;
  • 5. nedeľu.

Sv. omše v Streženiciach: budú slávené vo štvrtok a v piatok o 18.30.

Hromničné sviece: tzv. hromničky používame pri búrkach a rozličných pohromách, aby Pán pri nich chránil nás i naše hmotné majetky a najmä vtedy, keď niekto v rodine zomiera. Prosíme pri nej, aby dušu umierajúceho zobral Pán do večného svetla a večnej radosti. Posviacka hromničiek, bude v úvode sv. omší vo štvrtok vo sviatok Obetovania Pána.

Svätoblažejské požehnanie: sa udeľuje na požehnanie hrdla so skríženými sviecami. Jeho prijatím vyznávame vieru, že sv. Blažej nám poskytne zvýšenú ochranu od chorôb hrdla, ba aj od bolestí zubov. Duchovný význam požehnania spočíva v získaní pomáhajúcej milosti, aby sme si v dnešnom blahobyte neublížili a nespôsobili si nejaký druh duchovnej ujmy, aby nás hmotné dobro, prijímané v nadmernom množstve doslova „neudusilo“. Požehnanie, ktoré bude udelené hromadne na záver sv. omší v piatok, nám má prispieť k ochrane nášho zdravia, ako aj k rozvinutiu čnosti miernosti.

Duchovná obnova pedagógov Czš a Mš: bude v utorok. Prednáška s duchovným zameraním začne o 14.30. Po nej bude nasledovať sv. omša o 15.00. Duchovný program pre pedagógov je prístupný pre každého, kto sa chce zúčastniť. Sv. omše ráno i večer zostávajú v pôvodnom čase podľa rozpisu sv. omší v tabuľke.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.

Adoračný deň: bude v stredu a na budúcu nedeľu.

Slávnosť sviatosti birmovania: bude na základe rozhodnutia biskupského úradu vysluhovaná diecéznym biskupom v sobotu 3. júna o 10.00 vo farskom kostole. V tento deň nebude ranná sv. omša o 6.30, preto sme nútení presunúť úmysel sv. omše z 3. júna, na pôvodne plánovaný termín sviatosti birmovania. Sv. omša za + Jozefa bude slávená 27. mája o 6.30.

Slávnosť 1. sv. prijímania: bude slávená v nedeľu 14. mája o 10.00 vo farskom kostole.

Ružencové bratstvo: bude mať mariánske večeradlo v sobotu o 17.30 a modlitbu sv. ruženca v nedeľu o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať vo sviatok Obetovania Pána po večernej sv. omši obnovenie zasvätenia svojich členov a duchovnú obnovu v nedeľu po ruženci.

 

Sv. spoveď k 1. piatku bude vo vymedzenom čase:

– v Streženiciach v pondelok 16.00 – 16.45;

– v Púchove:

  • pondelok až piatok: pol hodiny pred rannou sv. omšou;
  • pondelok:30 – 17.30;
  • utorok a streda: pol hodiny pred večernou sv. omšou;
  • štvrtok a piatok:30 – 17.30.

Karneval pre deti: organizujú saleziáni spolupracovníci a ochotní mladí animátori v telocvični ZŠ J.A. Komenského 18. februára o 14.30. Darcovia, ktorí chcú prispieť do tomboly, môžu svoj dar priniesť sakristie farského kostola.

Varovanie polície: v podobe podvodu na senioroch si môžete prečítať na webe farnosti.

Ceny kresťanských periodík: sa zvýšili, oznam sa nachádza nad stolíkom za lavicami vzadu. Časopis „Milujte sa!“ má nový názov „Ostaňte v láske“.

Pozývame slobodných, alebo ženatých mužov: ktorí by chceli miništrovať pri sv. omšiach a takýmto spôsobom načerpať vnútornú silu a povzbudenie v službe pri Pánovom oltári. Zvlášť počas týždňa pri ranných sv. omšiach je priestor pre začatie nového dňa cez túto formu duchovného posvätenia, alebo pri večerných sv. omšiach pre poďakovanie za uplynulý deň.

Akolyta: je ustanovený pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri sv. omši, ako mimoriadny vysluhovateľ podáva sv. prijímanie, prináša sv. prijímania chorým. V mimoriadnych okolnostiach možno akolytovi nariadiť, aby vystavil na verejnú úctu veriacim Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložil, no nesmie ňou udeliť ľudu požehnanie. Na starosti má prípravu oltára a posvätných nádob. Pri sprievode k oltáru môže niesť kríž. Našimi akolytami sú Martin Vigláš a od včerajšieho dňa aj Martin Cibuľka. Obom želáme veľa duchovných síl, zahrňme ich do svojich modlitieb.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 19, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky