Úmysly

Pondelok

06:00 Za rodiny | Bazilika minor
08:30 †Gabriel, Ján a Gabriela | Bazilika minor
18:00 ZBP Anna (80 rokov života) | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Katarína | Bazilka minor-Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Žofia a Štefan | Bazilika minor
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 †Alojz (40. Výr.) | Bazilika minor-mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Ema, Hedviga a Hans | Bazilika minor-Obetovanie Pána, sviatok
08:30 †Jana | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilka minor
18:00 †Tomáš, Vladimír a Ján | Bazilka minor

Piatok

06:00 ZBP pre rodinu | Bazilika minor-Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka
08:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
16:30 ZBP Milan a Barbora | Bazilika minor
18:00 ZBP Veronika, Jana, Teodor | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 ZBP Ján, Mária, Eva, Jana, Adela | Bazilika minor -pobožnosť fatimskej soboty po sv. omši o 6:0
18:00 †František | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 †Ján, Mária, Ján a Janka | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná škola
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 †Mária Kitzová | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK – 4. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 29.1.2023

SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
V roku 1997 vtedajší pápež, dnes už svätý, Ján Pavol II. zaviedol Deň zasväteného
života, ktorý sa každý rok slávi 2. februára na sviatok Obetovania Pána. V tento deň sa modlíme za rehoľníkov a rehoľnice a za nové povolania do zasväteného života. V našej farnosti pri večernej sv. omši o 18:00 hod. v bazilike si rehoľné sestry obnovia svoje rehoľné sľuby.

POŽEHNANIE SVIEC
Na sviatok Obetovania Pána vo štvrtok 2. februára sa na začiatku každej sv. omše uskutoční požehnanie sviec a procesia. Prosíme, kúpte si tzv. hromničné sviece a prineste si ich na tieto sv. omše. Zažaté a požehnané sviece sa držia iba počas obradu požehnania a procesie.

SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE HRDLA
Na spomienku biskupa a mučeníka sv. Blažeja 3. februára bude individuálne
požehnanie hrdla na záver každej sv. omše. Na záver detskej sv. omše bude spoločné požehnanie pre všetkých.

PRVÁ SOBOTA V MESIACI
Pozývame všetkých mariánskych ctiteľov na pobožnosť k úcte Panny Márie Fatimskej v sobotu 4. februára po rannej sv. omši, ktorá sa slávi v bazilike o 6:00 hod.

POZVÁNKA NA „MANŽELSKÉ VEČERY“
Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Vždy začína spoločnou večerou
manželov pri sviečkach. Po večeri nasleduje príhovor páru, ktorý kurz vedie a
následne sa spustí DVD s prednáškou. Potom je čas pre manželov na vzájomný
rozhovor. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo
viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho
zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. V našej farnosti budú prebiehať vždy vo štvrtok o 19:00 hod. v Hoteli Club. Cena za pár je 14, EUR za 1 večer.
Začneme 16.2. 2023.

Kontakt na prihlásenie:manzelskevecery.kezmarok@gmail.com a tel. 0905 452 482. Viac informácií o tomto kurze nájdete na: www.manzelskevecery.maranathapo.sk.


POZVÁNKA NA MODLITBY CHVÁL

V pondelok 30. januára po večernej sv. omši v bazilike sa budeme opäť modliť modlitby chvál, ktoré zakončíme eucharistickým požehnaním. Príďte chváliť,ďakovať a prosiť o potrebné dary, najmä o návrat k Bohu.

SV. OMŠE PRE MLÁDEŽ
Pozývame všetkých mladých našej farnosti opäť na sv. omše v každú stredu
o 18:00 hod. v bazilike. Pripomíname, že pre birmovancov je táto sv. omša povinná
v rámci ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Tešíme sa na Vás.

SV.OMŠE PRE DETI
Pozývame všetky deti našej farnosti na detské sv. omše v každý piatok o 16:30.
Rozprávame sa o zázrakoch Pána Ježiša. Deti postupne dostávajú časti pexesa
s obrázkami Ježišových zázrakov. Na záver sv. omše losujeme správne odpovede
a odmeníme niektoré z nich. Tešíme sa na Vás.

PONÚKAME VÁM BIBLICKÝ DARČEK
Ponúkame Vám biblické vrecúško „100 citátov z Knihy proroka Izaiáša“.
Nájdete v ňom aj krátky príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom
prorokovi Izaiášovi. Taktiež med, ktorý nám má pripomínať, že Božie slovo je
sladšie ako med. Toto biblické vrecúško je vhodný darček aj pre druhých. Je to
spôsob, ako zostať pravidelne v kontakte s Božím slovom. Tento darček
dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni Slovenka alebo v
náboženskej predajni Sv. Michal. Spoločná cena je 3, EUR.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju absolvovali.


VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA


Deň
           Bazilika minor sv. Kríža, Kežmarok

Pondelok
  5:30 5:55     8:00 8:25                                             17:30 17:55
Utorok
     5:30 5:55     8:00 8:25                                             17:30 17:55
Streda      
5:30 5:55     8:00 8:25                                             17:30 17:55
Štvrtok    
5:30 5:55      8:00 8:25         10:00 11:55           15:00 17:55 
Piatok
      5:30 5:55     8:00 8:25         10:00 11:55            15:00 17:55
Sobota
     5:30 5:55                                                                        17:30 17:55

Deň             Malý Slavkov

Utorok       16:00 – 17:55

Deň            Stráne p. Tatrami

Štvrtok      17:30 – 17:55

DÔLEŽITÉ JE NA PRVÝ PIATOK ÍSŤ NA SVÄTÉ PRIJÍMANIE.
NA SVÄTÚ SPOVEĎ JE MOŽNÉ ÍSŤ AJ V DŇOCH PRED SAMOTNÝM PRVÝM PIATKOM.

 

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI
Kaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa
venuje kresťanskému umeniu a kultúre, v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom,
napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom
približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €.
Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky.

BIČOVANIE JEŽIŠA
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Bičovanie Ježiša. Je to druhé tajomstvo bolestného ruženca, ktoré pripomína Ježišovo utrpenie. Ako sa postaviť zočivoči tejto ukrutnej bolesti? V tejto časti sa dozviete duchovné
posolstvo tohoto tajomstva.

ĎALŠIA ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil tretiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 4.
nedele v cezročnom období a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás
duchovnou prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy v piatok na webstránke farnosti v časti „Blog“. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Ježišove blahoslavenstvá predstavujú konfrontáciu s kategóriami tohto sveta.
Kompasom staviteľov tohto sveta nie je miernosť ani milosrdenstvo, ani pokoj. Ježišobracia svetské kategórie hore nohami. Žiaľ, neraz aj Cirkev sa riadila viac podľakompasu staviteľov tohto sveta, než podľa kritérií blahoslavenstiev. Ježiš výrokom„blahoslavení chudobní v duchu“ nevychvaľuje hmotný stav chudoby a neblahoslaví pasivitu zočivoči nespravodlivosti. Naopak! Chudobní duchom sú protestujúci,pretože reagujú na nespravodlivosť miernosťou, usilujú sa o mier, využívajú milosrdenstvo pri hodnotení druhých, snažia sa nadviazať správny vzťah s ľuďmi a s Bohom a hľadajú čistotu srdca v reakcii na zákernosť iných. Chudobní duchom sú tvorcami nového sveta, pretože nebeské kráľovstvo, o ktorom sa hovorí v blahoslavenstvách, nie je nič iné ako chlieb, ktorý sme zdieľali, ruka podaná aj nepriateľovi, úsmev, ktorý sme rozdávali…

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky