Úmysly

Pondelok

18:30 + Anna a František a syn František KONC.: + Pavol Pinček – 1. výročie smrti |

Utorok

06:30 + mama a jej rodičia |
18:30 + rodičia Emília, Ján a brat Milan |

Streda

06:30 Za Božiu pomoc a požehnanie pre diakona Andreja a brata Pavla |
17:30 + Milan a Mária |

Štvrtok

06:30 Za duše v očistci |
18:30 + Karol, Ľudovít a Mária+ starí rodičia, krstní rodičia a otec Jozef |

Piatok

06:30 + starí rodičia, krstní rodičia a otec Jozef |
18:30 + Inocent a Františka, Imrich a Helena |

Sobota

08:00 + manžel a rodičia |
16:00 + Gizela, Gustáv, Milan a ostatní + z rodiny; za Božiu pomoc a požehnanie pre živých z rodiny a kňazov Andreja, Mariána, Vladimíra, Martina, Petra, Eduarda |
00:00 Na úmysel celebranta |

Nedeľa

08:00 + Aneta a Žofia |
09:30 Za farníkov |
11:00 + rodičia Otília a Konštantín, st. rodičia z oboch strán |
18:30 + rodičia Mária a Štefan, sestra Lýdia, st. rodičia, Štefánia, Július, Ladislav, Rudolf a Marián |

Oznamy

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ FARNOSTI; PREDAJ KNÍH

Dnes popoludní od 15.00 do 17.00 bude v našej farnosti “spoločná spoveď pred Vianocami”, za účasti viacerých kňazov. Prosíme vás, aby ste pri spovedaní sa, používali respirátor. Počas týždňa budeme spovedať tak, ako zvyčajme. V dňoch 24.12. – 26.12. nespovedáme.  Počas dnešných doobedných sv. omší bude v pastoračke adventný predaj kníh.

 

RORÁTNE SV. OMŠE – POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, najmä hudobníkom a spevákom, ktorí sa podieľali na príprave rorátnych sv. omší. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí pomohli s technicko-materiálnou prípravou týchto slávení. Nech Pán odmení a hojne vás požehná, za vašu obetu, ktorú ste priniesli. Nech je tento príklad povzbudením pre tých, ktorí farské spoločenstvo iba využívajú, konzumujú a málo do neho prinášajú. Ďakujeme tiež za požičanie váz, ktoré si opäť môžete zobrať; sú pripravené na stole pri sakristii.

 

VÝROČIE POSVÄTENIA FARSKÉHO CHRÁMU

Vo štvrtok 22.12.2022 máme výročie posvätenia nášho farského chrámu. Pozývame Vás na slávnostnú sv. omšu o 18.30.

 

ŠTEDRÝ DEŇ; SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

V sobotu na Štedrý deň bude sv. omša ráno o 8.00 (adventná féria); o 16.00 (vigília slávnosti Narodenia Pána); 00.00 (omša v noci Narodenia Pána) Na slávnosť Narodenia Pána sú sv. omše ako zvyčajme v nedeľu.  Počas sv. omší bude tradičná vianočná ofera.

 

VIANOČNÉ OBDOBIE – AKTUÁLNE INFO

V tomto týždni, ani počas vianočného obdobia, nebude detská sv. omša, stretká, katechézy, ani celodenné adorácie. Všetky tieto pravidelné aktivity obnovíme po skončení vianočného obdobia. Najbližšia sv. omša v kaplnke v nemocnici bude až v sobotu 7.1.2023 o 16.00. Duchovná služba chorým pri lôžku je zachovaná. Chorých v nemocnici môžete nahlasovať: 0917 355 555. Kancelária farského úradu bude z dôvodu vianočných sviatkov zatvorená v dňoch 19.12.2022 – 8.1.2023. V súrnom prípade nás kontaktujte: faraluky@gmail.com; 0917 355 555.

 

OHLÁŠKY PRED VYSVIACKOU

Týmto vás oznamujeme, že diakon Andrej Makovník, rehoľník spoločnosti Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie bude vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ju ohlásiť na tunajšom farskom úrade. Modlime sa za brata Andreja, ale aj za nové duchovné povolania.

 

VIDEO BIRMOVKA

Birmovanci, ktorí si objednali DVD/USB z birmovky, si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii po sv. omšiach. Cena DVD – 10 €; USB – 13,50 €.

 

UPRATOVANIE KOSTOLA; ZDOBENIE

V stredu po večernej sv. omši vás prosíme o pomoc pri zdobení stromčekov a prípravu “betlehema”. V tomto týždni bude upratovanie kostola výnimočne vo štvrtok po večernej sv. omši, keďže piatok je už predvečer Štedrého dňa. Upratovanie má na starosti skupina 3. a 4., ale prosíme aj iných, keďže bude po ozdobovaní vianočných stromčekov.


Pozvánky