Úmysly

Pondelok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Jaroslava |

Utorok

06:30 za + Helenu a Ladislava |
17:30 za + Ladislava |

Streda

06:30 za + Imricha, Angelu, Augustína a Karolínu |
17:30 za + Antona, Veroniku, Štefana, Máriu a Helenu |

Štvrtok

06:30 za + Jaroslava, Karol, Jozefínu a Karola |
17:30 za + Jozefa Gorona |

Piatok

06:30 za + Jána, Juraja, Máriu, Jána, Štefana, Máriu, Ľudovíta a Margitu |
17:30 za + Teréziu, Ondreja, Emila, Štefana, Antona, Emíliu, Františka a Alojza |

Sobota

06:30 za + Františka a Milana |
18:30 za + Rudolfa, Pavla, Jozefa, Máriu a Viktóriu | Sobota s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Sylviu Hudíkovú - Tóthovú | 34. nedeľa (Krista Kráľa)
08:30 za + Ivana Valacha | 34. nedeľa (Krista Kráľa)
10:00 za + Valériu Davidovú | 34. nedeľa (Krista Kráľa)
18:30 za + Vincenta, Máriu, Stanislava a Jaroslava | 34. nedeľa (Krista Kráľa)

Oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v utorok ľubovoľnú spomienku sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi;
  • v stredu ľubovoľnú spomienku sv. Gertrúdy, panny;
  • vo štvrtok spomienky sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky;
  • v piatok ľubovoľnú spomienku výročia posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov; · v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
  • 34. nedeľu, slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, vo všetkých kostoloch sa koná pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia je možné získať úplné odpustky. Vyžaduje sa byť v posväcujúcej milosti, vylúčiť náklonnosť i k ľahkému hriechu, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Krátka adorácia s modlitbami k získaniu odpustkov bude po všetkých sv. omšiach v nedeľu a v sobotu po sv. omši s platnosťou na nedeľu.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na rok 2023 v kancelárii farského úradu bude prebiehať:

  • po rannej a večernej sv. omši: v pondelok a v utorok;
  • po rannej sv. omši: v stredu a v piatok.

Zapísať je možné ľubovoľný počet úmyslov u každého záujemcu.

Detská sv. omša: ktorá je súčasťou povinnej prípravy k PSP, bude v pondelok o 17.30.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v stredu o 18.30.

Birmovanci: budú mať stretnutie v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, bude nasledovať katechéza v kostole a práca v skupinkách do 19.00. Účasť birmovancov je povinná.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu.

Členovia spoločenstva Svetového apoštolátu Fatimy: budú viesť modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole v stredu pred večernou sv. omšou, pomodlia sa litánie k sv. Hyacinte a Františkovi a po sv. omši budú prednášať na tému fatimských posolstiev s upriamením na prvých päť sobôt v mesiaci, s možnosťou prijať členstvo v ich spoločenstve.

37.svetový deň mládeže v rámci “Kráľovského dňa všetkých mladých”: bude v sobotu 19. novembra v priestoroch diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Viac info na facebooku, instagrame a webe mladez.dcza.sk. List KBS adresovaný mládeži, si vypočujme na budúcu nedeľu v rámci farských oznamov.

Poďakovanie: vyjadrujeme veriacim v Streženiciach za prípravu sv. omše a pohostenia pre p. biskupa počas jeho návštevy vo sviatok Všetkých svätých. Nech vás všetkých i všetkých vašich drahých požehnáva za vašu ochotu, obetu a námahu náš Nebeský Otec.

Varovanie KR PZ SR Trenčín: v podobe konkrétneho prípadu, ktorý sa stal, si môžete prečítať na webe farnosti a vo výveske.

Chorých k spovedaniu pred Vianocami: je možné prihlásiť v sakristii do 25. novembra. Uveďte prosím ich meno, priezvisko a presnú adresu. Chorých, ktorí pristupujú k sv. spovedi každý prvý piatok, neprihlasujte.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 6, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

 


Pozvánky