Úmysly

Pondelok

06:00 + Zuzana Zaťková | Fk
12:00 + František | Fk
18:00 + Serafín a Barbora Vlčák | Fk
18:30 + Marta Jurášová | Br
07:45 za ZBP pre rodinu Mikuláša | CSŠ

Utorok

06:00 + Karol Harkabuzík | Fk
12:00 + Štefan | Fk
18:00 + Albert a Oľga Božík | Fk
18:30 za ZBP pre Mareka, Renátu a Luciu | Br
16:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Františka | Ns

Streda

06:00 poďakovanie za 40 r.života - Mária Maslíková | Fk
12:00 + Ján Mäsiar | Fk
18:00 + MUDr. František Lipka | Fk
07:45 + Jozef a Angela | CSŠ
18:00 za zdravie a BP pre Albínu Petrášovú | Br

Štvrtok

06:00 + Florián, Mária, Alojz, Richard L. | Fk
12:00 za Katarínu Kijacovú (50 rokov r. života) | Fk
18:00 + Juraj, Emília, Vojtech P. | Fk
17:00 Karol a Genovéra Buganoví | Br
16:00 + Metod, Martin, Hela, Monika, František, Ján | Ns

Piatok

06:00 Eugen, František, Mária J. | Fk
12:00 + Janka | Fk
18:00 za B. požehnanie dcéry Romany Kubalovej (50 r, života) | Fk
17:00 poďakovanie za 70 r. života Vlasty | Br
17:00 + Anna, Matej | VK

Sobota

06:30 + Alojz | Fk
15:00 sobášna svätá omša | Fk
18:00 + Rastislav a Helena Bjel | Fk
07:00 + Nadežda, Marta, Renáta a Cyril Húska | Br

Nedeľa

06:30 za duše v očistci na ktoré si nik nespomína | Fk
09:00 + Kristián a Florián Buľák | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + Vojtech a Vlasta | Fk
07:45 + Peter Began | Br
10:00 za ZBP Márie Florkovej | Br
18:30 | Br
09:15 + Milan, Helena s rod. | VK
16:00 za rod. Gajdošovú a Brnučákovú | Ns

Oznamy

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
-Dnes je zbierka pri východe z kostola na podporu misijného diela
pátrov Verbistov. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
-Chceme poprosiť, ak by chcel niekto darovať stromček zo svojej
záhrady na vianočnú výzdobu kostolov, nech sa prihlási u
kostolníkov.
– V štvrtok 17.11.2022, keďže je štátny sviatok, sv. omša pre deti
nebude, ani adorácia vo farskom kostole.
-Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na
Brezovci po sv. omši o 8:45.
-Budúca nedeľa je Tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok, nazývaná
aj nedeľa Krista kráľa. Po každej sv. omši bude aj ďakovná pobožnosť
pred Oltárnou Sviatosťou, počas ktorej sa koná obnovenie
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
-V našej farnosti budeme zároveň sláviť na budúcu nedeľu aj
odpustovú slávnosť ku cti sv. Kataríny Alexandrijskej, našej nebeskej
patrónky. Slávnostná odpustová sv. omša bude o 11:00 v farskom
kostole. Slávnostným kazateľom bude vdp. Martin Bartoš, policajný
duchovný v Bratislave. V prípade potreby sv. spovede spovedať
budeme vždy pred sv. omšou.
– Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rodina Vlžákov


Pozvánky