Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ za duše, na ktoré si nikto menovite nespomína | Orovnica
18:00 ✝︎ starí rodičia ich deti a rehoľná dcéra Petronela | Farský kostol

Utorok

17:00 Za ✝︎ kňazov, rodákov zo Psiar | Psiare
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janu | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Vincent Zelieska, manželka Terézia, syn Vincent a nevesta Helena | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Mary Sáber (30 dní) | Farský kostol

Piatok

17:00 ✝︎ František Valach a manž. Terézia | Psiare
18:00 ✝︎ Jozef Hudec a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Sobota

18:00 Za uzdravenie | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Martin Ráchela, manž. Barbora a syn Martin | Psiare
09:30 ✝︎ František Forgáč 20.r. manž. Viktória syn František a rod. z oboch strán | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Pripomínam že vo štvrtok je pred sv. omšou adorácia od 17.00 hod.

Ostatné oznamy

  • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky