Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Peter, Elena, Izabela | Farský kostol
17:30 + Jozef | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 - Za duše z vypomienok (1) | Farský kostol
08:00 - Za duše z vypomienok (2) | Farský kostol
09:30 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 - Za duše z vypomienok (3) | Farský kostol
14:30 - Za duše z vypomienok (4) | Farský kostol
18:15 - Za duše z vypomienok (5) | Farský kostol
07:30 - Za duše z vypomienok (6) | Klačno
09:00 - Za duše z vypomienok (7) | Klačno
10:30 - Za duše z vypomienok (8) | Klačno
07:30 - Za duše z vypomienok (9) | Baničné
09:00 - Za duše z vypomienok (10) | Baničné
10:30 - Za duše z vypomienok (11) | Baničné
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
20:00 | Jezuiti

Streda

06:00 - Za duše z vypomienok (12) | Farský kostol
06:45 - Za tých, ktorí zomreli tento rok | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
12:00 - Za duše z vypomienok (13) | Farský kostol
15:00 - Za + kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry, ktorí pôsobili alebo pochádzajú z našej farnosti | Kalvária
16:00 - Za všetkých zomrelých veriacich | Farský kostol
20:00 - Za deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate | Kalvária
22:00 - Za tých, ktorí zomreli nezaopatrení sviatosťami, tragicky zahynuli alebo si zapríčinili smrť sami | Kalvária
17:30 - Za duše z vypomienok (14) | Baničné
17:30 - Za duše z vypomienok (15) | Klačno
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
18:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
12:15 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 - Za duše z vypomienok (16) | Farský kostol
17:30 - Za duše z vypomienok (17) | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 - Za duše z vypomienok (18) | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 - Za duše z vypomienok (19) | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 - Za duše z vypomienok (20) | Farský kostol
18:15 - Za duše z vypomienok (21) | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 - Za duše z vypomienok (22) | Farský kostol
14:30 - Za duše z vypomienok (23) | Farský kostol
18:15 - Za duše z vypomienok (24) | Farský kostol
07:00 - Za duše z vypomienok (25) | Baničné
09:00 - Za duše z vypomienok (26) | Baničné
10:30 - Za duše z vypomienok (27) | Baničné
07:30 - Za duše z vypomienok (28) | Klačno
09:00 - Za duše z vypomienok (29) | Klačno
10:30 - Za duše z vypomienok (30) | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1. KONCERT HANKY SERVICKEJ: V rámci mariánskeho mesiaca október vás dnes srdečne pozývame na
koncert Hanky Servickej „Ružomberskej Madone“ o 15:30 vo farskom kostole. Vstupné je dobrovoľné.

2. PRVÝ PIATOK:
❑ SPOVEDANIE: na sídlisku Baničné v pondelok od 16:00 h; vo farskom kostole v pondelok až piatok
(okrem utorka) od 6:00 h. do 6:45 h.; vo štvrtok a piatok od 15:00 h. V pondelok, utorok a v stredu sa
vo farskom kostole popoludní nespovedá.
❑ NÁVŠTEVA CHORÝCH: v pondelok od 08:30 h.
❑ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA: FK vo štvrtok od 16:45-20:00 h.; Baničné v pondelok od 16:00-17:20h.

3. FATIMSKÁ SOBOTA: Pobožnosť fatimskej soboty vo farskom kostole bude po rannej sv. omši.

4. PRVÁ NEDEĽA: Pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci vo farskom kostole bude o 14:00 h.

5. POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE: Pobožnosť za všetkých zosnulých veriacich bude na cintoríne v dome
smútku v utorok 01.11. o 15:00 h.

6. MODLITBY NA CINTORÍNE: Od 02.11. – 08.11. vás pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca
na cintoríne pri hlavnom kríži za všetkých zosnulých veriacich o 17:00 h.

7. SV. OMŠE NA KALVÁRII : V deň spomienky na všetkých zosnulých veriacich (02.11.) budeme slúžiť sv.
omše na Kalvárii o 15:00 za + kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry, ktorí pôsobili alebo
pochádzajú z našej farnosti; o 20:00 za deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom
potrate a o 22:00 za tých, ktorí zomreli nezaopatrení sviatosťami, tragicky zahynuli alebo si
zapríčinili smrť sami a tak najviac potrebujú naše modlitby.

8. ODPUSTKY:
a. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné
odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
b. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo
potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš,
Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj
k všednému.
c. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
d. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

9. SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI: 2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli
narodiť. Pozývame k modlitbe a zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným
deťom alebo v oknách domovov. Sviečky si môžete kúpiť v kostoloch. V našej farnosti budeme slúžiť
sv. omšu na tento úmysel na Kalvárii o 20:00.

10. MUZIKÁL „JESUS CHRIST SUPERSTAR“: Prosíme tých, ktorí sa prihlásili na muzikál Jesus Christ
Superstar, aby v priebehu týždňa uhradili vstupenky v sakristiách kostolov. Odchod autobusu bude
06. novembra o 13:00 od GSA. Poplatok je 26 €; (vstupenka 16 €;+ autobus 10 €;).

11. POĎAKOVANIE: misijný ruženec; deťom z MŠ sv. Lujzy za prípravu darčekov pre seniorov; chceme sa
poďakovať všetkým spoločenstvám a veriacim za modlitbu posvätného ruženca v mesiaci október;
bohuznámemu za opravu schodov na fare.

12. OHLÁŠKY: Peter CIBULKA býv. v Nižná Boca a Eva UHRINOVÁ, býv. v Krompachoch, ohlasujú sa po
prvý raz.

13. MILODARY A ZBIERKY:
▪ Zbierka na Misie: 5 023,18 €;
▪ Bohuznáma obetovala pre potreby farnosti 50 €;
▪ Bohuznámi obetovali prostredníctvom farského účtu pre potreby farnosti 105 €;
▪ Bohuznámi obetovali účet farskej charity 100 €.

14. ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY:
Všeobecný: Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch
dialógu, stretnutia a zmierenia.
Úmysel KBS: Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú
blaženosť.

„Je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli.“
(2 Mach 12, 45)


Pozvánky