Úmysly

Pondelok

06:30 za duše v očistci |
18:30 + Zuzana |

Utorok

07:00 za farnosť |
08:30 + Zuzana, František, Štefan, Johana, Ján |
10:00 + Ján, Mária a ostatní zosnulí z rodiny |
11:30 | v maďarčine
16:30 + Gejza, Erika, Anton a Helena | latinská
18:30 + Anna a Arnošt |

Streda

06:30 na úmysel kňaza |
12:00 na úmysel kňaza |
17:00 | v maďarčine
18:00 | latinská sv. omša – Requiem Mozart – v katedrále
18:30 na úmysel kňaza |

Štvrtok

06:30 + rodičia a sestry |
18:30 za duše v očistc |

Piatok

06:30 + Štefan, Helena a Jozef |
18:30 + Antónia a Ľudovít |

Sobota

07:00 + Mária |
18:30 + Pavol |

Nedeľa

07:00 za farnosť |
08:30 + Jozef, Alžbeta a rodičia |
10:00 Za Božie požehnanie pre Hanku |
11:30 | v maďarčine
16:30 + Dominik a Miloš a za Božie pož. pre Veroniku a Františka | latinská
18:30 + Katarína |

Oznamy

Ružencové bratstvo:

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, o ktorom vás budeme informovať po dušičkových sviatkoch.

Sväté omše počas sviatkov:

  1. novembra – Všetkých svätých (ako v nedeľu)

Sv. omše v slovenčine: 7:00, 8:30, 10:00, 18:30

Sv. omša v maďarčine: 11:30

Sv. omša v latinčine: 16:30

  1. novembra – Pamiatka na všetkých verných zosnulých

Sv. omše v slovenčine: 6:30, 12:00, 18:30

Sv. omša v maďarčine: 17:00

Sv. omša v latinčine: 18:00 – Mozart Requiem v Katedrále

Latinská sv. omša – Mozart Requiem

Latinská svätá omša o 18:00 bude slávená v Katedrále v starobylom rímskom obrade v latinčine. Pri nej zaznie Mozartova omša Requiem s orchestrom a zborom. Viac informácií na plagáte.

V refektári bude slávená slovenská sv. omša ako zvyčajne, o 18:30.

Úplné odpustky v prospech zosnulých:

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa, čiže od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Počas „dušičkových“ dní bude možnosť vstúpiť do kostolnej krypty a pomodliť sa za zosnulých. Vstup bude cez kotolňu. Ďakujeme obetavým farníčkam, ktoré pripravili kryptu, aby bola dôstojným miestom modlitby počas týchto sviatkov. Úprimné Pán Boh zaplať!

Dušičková pobožnosť bude 2. novembra po večernej sv. omši.

Sv. omša na Mestskom cintoríne 

V utorok 1.11. na slávnosť Všetkých svätých bude sv. omša o 15.00 hod. na Mestskom cintoríne.

Premietanie filmu Slobodní

Pozývame vás na premietanie nového slovenského filmu Slobodní, ktorý ponúka inšpiratívny príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali aj “generálmi tajnej cirkvi”. Film rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Premietanie sa uskutoční v Nitrianskej Synagoge v stredu, 2. novembra o 18:00. Viac informácií nájdete na www.filmslobodni.sk.

Sviečka za nenarodené deti

Na stolíku na chodbe sú tradičné sviečky za nenarodené deti. Ich kúpou (1ks/1EUR) podporíte aktivity na pomoc predchádzaniu potratom a na pomoc tehotným ženám. Viac info na letáčikoch pri sviečkach.

Spovedanie pred Prvým piatkom

Nakoľko sa spovedá pred sviatkami, budeme spovedať pred Prvým piatkom ako v bežné dni. Samozrejme, neváhajte nás osloviť aj osobitne, ak by ste sa nestihli vyspovedať pred sv. omšou. Prvopiatková pobožnosť bude pred rannou a po večernej sv. omši.

Nočná adorácia na Prvý piatok:

Pozývame všetkých aj tento prvý piatok na celonočnú adoráciu. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Popri vlastných úmysloch môžeme tento čas modlitby obetovať aj za kňazské duše v očistci.

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:30 pozývame na Fatimskú pobožnosť.

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.


Pozvánky