Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP Andrea, Oliver a Eduard | Bazilika minor
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 †Štefan, Jozef a Mária | Bazilika minor

Utorok

06:30 †František, Mária a Marianna | Bazilika minor-Všetkých svätých, slávnosť – prikázaný sviatok
08:00 †Mária Marhefková 1. vý | Bazilika minor
10:00 Za Boží ľud -S procesiou so svätými Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 Pobožnosť za zosnulých na starom a novom cintorín | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:00 Na úmysel | Bazilika minor-Rádio Lumen
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Streda

06:00 Za zosnulých | Bazilika minor-Všetkých verných zosnulých – dušičky, spomienka
08:30 Za zosnulých | Bazilika minor
16:30 Za zosnulých | Bazilika minor
18:00 Za zosnulých | Bazilika minor-mládežnícka
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Jozef, Ján a Alžbeta | Bazilika minor
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilika minor
18:00 †Jozef | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pid Tatrami

Piatok

06:00 †Libuša a Štefan | Bazilika minor- Svätého Karola Borromejského, biskupa, spomienka
08:30 Za mladých | Bazilika minor
16:30 †Mária a Štefan | Bazilika minor - detská
18:00 †Oskar, Alžbeta a Ján | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Sobota

06:00 †Katarína, Štefan a deti | Bazilika minor-pobožnosť fatimskej soboty po sv. omši o 6:00
18:00 †Juraj, Mária, Róbert a Viera | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 †Dominik a Mária s rod | Bazilika minor
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Stráne pod Tatrami
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:30 | Stráne pod Tarami
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 †Stanislav | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

 

SV. SPOVEĎ
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami v bazilike od
pondelka do soboty, okrem utorka a stredy. Okrem toho na prvý piatok:
10:0012:00, 15:0018:00.

POVZBUDENIE K MODLITBÁM ZA ZOSNULÝCH
Tento týždeň začína mesiac november, ke si viac spomíname na všetkých
verných zosnulých. Pamätajme, že náš zosnulý príbuzný nepotrebuje vence a
sviece, tie mu už nepomôžu. Potrebuje predovšetkým naše modlitby a Božie
milosti, ktoré vyplývajú zo svätého prijímania. V dňoch od 1. do 8. novembra
pristupujte k svätému prijímaniu, aby ste tak vyprosovali úplné odpustky pre
duše v oistci.

PRIKÁZANÝ SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH
V utorok 1. novembra je prikázaný sviatokslávnosť všetkých svätých. Sv. omše v
bazilike o 6:30, 8:00, 10:00, 16:00 (!) a 18:00 (!). Na filiálkach ako v nedeľu.
Pripomíname, že prikázaný sviatok zaväzuje kresťana katolíka svätiť ho ako
nedeľu, tzn. zúčastniť sa sv. omše (platí aj večerná sv. omša v deň predtým) a
zdržať sa takej práce, ktorá tento sviatok znesvätí. Povzbudzujeme Vás však,
aby sme v našich domácnostiach prežili tento deň ako prikázaný sviatok
Pána.

PROCESIA S RELIKVIAMI SVÄTÝCH
Dňa 1. novembra na sviatok Všetkých svätých pri sv. omši o 10:00 hod.
v bazilike sa uskutoční procesia s relikviami niektorých svätých. Aj týmto
spôsobom chceme upriamiť pozornosť na dôležitosť úcty svätých. Všetci
svätí odrážajú Božiu lásku, ale každý z nich má vlastný životný príbeh. Božia láska
nemá iba jednu tvár, ale práve ich životy nám ukazujú, že láska môže byť
kreatívna a bohatá. Vyprosujme si od nich pomoc, aby sme aj my mali rovnako
blízky vzťah s Bohom, ako ho mali oni. Svätí nám neudeľujú Božiu milosť a dary.
Tie udeľuje jedine Boh, ale svätí nám ich vyprosujú. Pripomíname, že klaniame sa
jedine Bohu, svätých si len uctievame. Táto sv. omša bude vysielaná cez KTV.

MODLITBY ZA ZOSNULÝCH NA CINTORÍNE
1. novembra o 15:00 hod. sa budeme modliť pobožnosť za zosnulých na obidvoch
cintorínoch. V dňoch od 1. do 8. novembra vždy cca 10 min. po skončení
večernej sv. omše Vás pozývame na krátku modlitbu pri kríži na starom
cintoríne za účasti kňaza. Pomodlíme sa jeden desiatok ruženca. Pridajte sa k
modlitbám za našich zosnulých, zvlášť za duše v oistci.

FATIMSKÁ SOBOTA
Všetkých mariánskych ctiteľov pozývame na pobožnosť k Fatimskej Panne Márii,
ktorá bude v sobotu 5. novembra v bazilike po skonení rannej sv. omše

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU NA MISIE
Minulú nedeľu sa konala zbierka na misie. Na tento účel ste venovali celkovú
sumu 3601,79 EUR (farnosť 3226,79, + kláštor redemptoristiek 375,). Peniaze
sme poslali internet bankingom na príslušný účet biskupského úradu. Nech Pán
odmení Vašu štedrosť.

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU NA BOJ PROTI HLADU
V prvú októbrovú nedeľu a celý nasledujúci týždeň sa v našej

farnosti konala zbierka: ” Boj proti hladu”,ktorú organizovala

Vincentská rodina. Naša farnosť prispela finačnou čiastkou 2735,-Eur.
Výťažok zbierky pomáha misiám na ktorých pôsobia sestry Vincentky,

Satmárky a pátri Vincentíni. Nech Pán odmení
vašu dobrotu!

BOŽE, ŽEHNAJ NAŠE DIEŤA!
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ď alšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Bože, žehnaj naše
dieťa!
Záver obradu sviatosti krstu tvorí nádherná modlitba, ktorú sa modlia
rodičia. V tejto časti sa dozviete význam jednotlivých prosieb tejto modlitby.
Prajeme Vám príjemné počúvanie!

OSLAVOVAŤ ŤA CHCEM NAVEKY, BOŽE MÔJ KRÁĽ (Ž 145)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Evanjelista Lukáš o Zachejovi z mesta Jericho píše, že bol hlavným vyberačom daní,
čiže mýtnikom a že bol bohatý. Ježiš sa predsa pri ňom zastavil. Viete, čo to
znamená? Nikto nie je vylúčený zo spásy, ktorú priniesol Boží Syn. Nevylučujme ani
my druhých od Ježiša a Cirkvi! Všimnite si tú túžbu Zacheja vidieť Ježiša. Bežal
dopredu a vyliezol na suchý figovník. Ale v tej chvíli si uvedomil, že to bol Ježiš, kto
ho v skutočnosti hľadal a chcel vstúpiť do jeho domu, čo je symbolom vstúpenia do
života. Stretnutie s Ježišom robí zo Zacheja nového človeka. Nikto nežiadal od neho,
aby rozdal polovicu majetku chudobným. Robí to dobrovoľne a spontánne, lebo
uveril Kristovmu posolstvu. Nasledujme príklad Zacheja. Pozvime Ježiša do nášho
domu, nech pretvára aj naše životy.

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
  2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
  3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
  4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
  5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
  6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
  7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.

 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 


Pozvánky