Úmysly

Pondelok

06:15 † manžel: Ľudovít a rodičia z oboch strán | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pri rekonštrukcii domu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

07:30 Za BP, požehnanie a úspešné ukončenie štúdia pre sestru | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

07:00 † Bohumila a Jozefína | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
14:00 pohrebná svätá omša († Helena Mikulčíková) | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
16:30 † Lýdia, Pavla, Jozef a Júlia | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 za všetkých zosnulých | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP a požehnanie pre rodičov: Ivetu a Mariána, starého otca: Mariána a strýka | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Alžbeta Jancová, syn: Ivan, rodičia z oboch strán a súrodenci | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † rodičia a súrodenci s rodinami | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 | nemocnica
17:30 † Miloš a Martina | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 za dar obrátenia pre rodinu Pagáčovu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Antónia, Anna a Štefan Kozíkovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 za duše v očistci | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola zbierka na misie. Na tento úmysel bolo obetovaných: 1.044,23 €. Dnes je siedma účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Farnosť Dubnica nad Váhom a team dobrovoľníkov srdečne pozývajú na požehnanie pamätníka a miesta odpočinku pre nenarodené deti v nedeľu: 30. X. o 15:00 na novom cintoríne v Dubnici nad Váhom.

☩ V utorok 1. XI. slávime v našej farnosti patrocínium („meniny“) farského kostola – Všetkých svätých. Za obvyklých podmienok môžeme získať pre seba úplné odpustky. Po svätých omšiach bude obvyklá hodová ofera, za ktorú Pán Boh zaplať! Slávnostnú svätú omšu o 10:00 bude celebrovať don Jozef Luscoň, ktorý so súhlasom provinciála SDB na Slovensku prinesie do našej farnosti relikvie dona Titusa Zemana, ktorý je jeden zo štyroch blahoslavených, ktorí boli väznení v ilavskom žalári a posvätili toto miesto exemplárnou oddanosťou Bohu a Cirkvi. Chceli by sme tieto relikvie umiestniť vo svätyni farského kostola a neskôr, ak Pán Boh dá, by boli súčasťou nového obetného stola, spoločne s relikviami ostatných spomínaných blahoslavených, aby sme ich uctievaním mohli prehlbovať svoj duchovný život, rozvíjať úctu k našim slovenským blahoslaveným a najmä prosiť o nových robotníkov do Pánovej vinice. Po svätej omši o 10:00 Vás všetkých srdečne pozývame na agapé, ktoré sa uskutoční vonku pred farským kostolom.

☩ Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. XI. Okrem tohto úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva). Ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky.

☩ V stredu, pri spomienke na všetkých verných zosnulých, bude po svätých omšiach pobožnosť, pri ktorej si spomenieme na tých, ktorí nás predišli do večnosti. Veriaci, ktorý v tento deň nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto úkonu sa žiada splniť už spomínané tri podmienky.

☩ Spovedanie v prvopiatkovom týždni mesiaca november: ráno pol hodinu pred svätou omšou, večer v pondelok a v stredu pol hodinu pred svätou omšou a vo štvrtok a piatok hodinu pred svätou omšou a v prípade potreby i počas nej. V pondelok až stredu pozývame k svätej spovedi deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní, ktoré si môžu vykonať piaty z deviatich prvých piatkov. K svätej spovedi nech si prinesú na podpis brožúrku: „Mojich deväť prvých piatkov“, ktorú dostali pri prvom svätom prijímaní. Vo štvrtok dopoludnia navštívime prvopiatkových chorých u nich doma.

☩ Koledníci Dobrej noviny pozývajú všetky deti, ktoré by chceli koledovať, na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu: 6. XI. o 18:30 v klubovni na fare, ktoré bude naplnené nácvikom pesničiek a básničiek, spoločenskými hrami a stolným futbalom.

☩ Občianske združenie Fórum života organizuje kampaň s názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou malej sviečky v cene: 1 € podporíte projekty konkrétnej pomoci ženám, ktoré trpia následkom spontánneho alebo umelého potratu. Sviečky sú k dispozícii vzadu na stolíku.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodar na výmenu okenných výplní kostola – osobne prinesený: 1x – 100 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.


Pozvánky