Úmysly

Pondelok

06:00 + Karol Garčák | Fk
12:00 + Terézia Pavlíková | Fk
18:00 za ZBP, poďakovanie Bohu za 75 rokov života Márie | Fk
18:30 + sr. Eugénia a Mária Janák | Br

Utorok

06:30 + František Šutraj | Fk
09:00 + Jozef Florek (1. výročie) | Fk
11:00 + Anton a Margita Sklarčík | Fk
14:45 + bratov Ivana a Michala Lavrinčíka | Fk
07:45 za veriacich | Br
10:00 + Anna Bialiková | Br
18:30 | Br
16:00 ZBP rod. Vincenta a Paulíny | Ns
09:15 + Peter Páterek | VK

Streda

06:00 + František | Fk
12:00 za duše v očistci, + z rod. Belvončíkovej | Fk
14:45 + Zdenka Lazarová | Fk
18:00 za všetkých zosnulých | Fk
07:45 + Jozef a Matej | CSŠ
16:00 za zosnulých z rodiny | Br
18:30 + Jozef, Mária a ostatní z rod. | Br
17:00 + Miroslav, Anna, Miroslav | VK

Štvrtok

06:00 + Elena | Fk
12:00 ž. Adam, Róbert, Eva, Róbert za dar viery | Fk
18:00 + Karol Hančík | Fk
17:00 + Anna, Zuzana, Rudolf, Jozef | Br
16:00 + Vladimír a Mária Holečko | Ns

Piatok

06:00 + Karol a Anna P. | Fk
12:00 + Jozef Krasňan | Fk
18:00 + Mária Žáková | Fk
17:00 + z rod. Kubalovej a Zaťkovej | Br
17:00 + Valent a Barbora Mádel | VK

Sobota

06:30 + Stanislav a Helena Čiernik | Fk
18:00 + Anna Bialiková | Fk
07:00 za ZBP a lásku pre Máriu a Jozefa | Br

Nedeľa

06:30 V | Fk
09:00 P | Fk
11:00 D | Fk
14:45 T | Fk
07:45 D | Br
10:00 P | Br
18:30 T | Br
09:15 V | VK
16:00 T | Ns

Oznamy

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
– V utorok slávime slávnosť Všetkých Svätých. Sväté omše budú v
našej farnosti ako v nedeľu. Popoludní o 14:00 hod. bude pobožnosť
na starom cintoríne a na Novom cintoríne. Vo Vyšnom Kubíne bude
pobožnosť hneď po sv. omši.
– V stredu je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše
budú v našej farnosti takto:
FK: 06:00, 12:00, 14:45, 18:00 hod; BR: 16:00, 18:30 hod. VK: 17:00
hod. CSŠ: 07:45 hod.
– V tomto mesiaci november je možnosť získať úplne odpustky
dvoma spôsobmi:
1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých
(02.11.) nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa: Otče
náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu
privlastniť iba dušiam v očistci.
Potrebné je splniť aj tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a
modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho, je potrebné vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému (v praxi to môžeme
vykonať tak, že si vzbudíme ľútosť nad svojimi hriechmi). Tieto
odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.)
až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí
za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci od 1. do 8. novembra. Potrebné sú aj tri podmienky
ako v prvom prípade. Jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky.
– V tomto týždni adorácia nebude; ale je možnosť zúčastniť sa
pobožnosti na starom cintoríne vždy po večernej sv. omši, ktorá je vo
farskom kostole.
-V sobotu 05.11.2022 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre
(vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom
o 8.00 hod.
– V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o
07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po nej nasleduje
svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním.
Sviatosť oltárna bude vystavená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
-Vzadu na stolíku si môžete zobrať program ľudových misií, ktoré
budú v našej farnosti. Prosíme, aby sa tento program dostal do
každej rodiny našej farnosti.
-Upratovanie kostola vo VK: rod. Marettová.


Pozvánky