Úmysly

Pondelok

06:00 Za zdr. a BP pre Zuzanu a Lukáša s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Veronika, Marcel a Štefan | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Zosn. z rod. Súkeníkovej a Drabinskej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Zosnulí z rod. Kulangovej | Kostol sv. Petra a Pavla

Utorok

06:00 + Štefan a Helena Raslavskí | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 + František Konkoľ | Nemocnica – kaplnka
18:00 + Jozef, Terézia, Štefan a Rudolf | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Emil Hutník (2. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla

Streda

06:00 Za zdr. a BP pre Milana, Renátu, Kristínku a Martina | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Mikuláš, Anna, Vasiľ, Marta a Darina | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Mária a Peter Pelešovci | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 Za zdravie a BP pre Boženu | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Za zdr. a BP pre rod. Fiľakovú, Ilkovičovú, Plavnickú a Plutovú | Kostol sv. Petra a Pavla

Štvrtok

06:00 Za zdr. a BP pre rod. Gontkovičovú, Henelovú a Salamonovú | Kostol sv. Petra a Pavla
08:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Peter Burian (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Žofia Malastová | Kostol sv. Petra a Pavla

Piatok

06:00 + Mária, Matej, Viera a ost. z rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Ján, Margita, Mária a Alžbeta | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Zosnulí z rod. Urbanskej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Mária Blašková (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla

Sobota

06:30 Za zdravie a BP pre Martu (80 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ján Mačuga (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla

Nedeľa

06:30 + Alžbeta Bizovská | Kostol sv. Petra a Pavla
08:00 Za zdravie a BP pre Martu | Kostol sv. Petra a Pavla
09:30 Zosn. z rod. Kovaľskej, Lysakovej a Hudákovej | Kostol sv. Petra a Pavla
11:00 + Margita Fedáková (30. deň) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdr., B pož., B pomoc a dary DS pre Máriu, deti a vnúčatá | Kostol sv. Petra a Pavla
09:00 Za zdr., BP a dary DS pre rod. Srnkovú a Derevjanikovú | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Za zdr. a BP pre Milana Kapusniaka | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 Za BP pre Máriu s rod. (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

Sviatosť zmierenia pred slávnosťou Všetkých svätých a pred prvým piatkom (už v tomto týždni, aby sme mohli od utorka 1. novembra získavať úplné odpustky):

Domov pre seniorov: pondelok od 8.00 (aj pomazanie chorých na izbách a počas svätej omše o 14.00)

Podsadek: utorok 16.30 – 17.45

Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 1⁄2 hod. pred svätou omšou o 6.00 a o 18.30

pondelok 16.00 – 16.45; streda, štvrtok a piatok 15.00 – 16.45

Návšteva chorých: až v prvopiatkovom týždni

 

Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda pozýva všetkých na misijný jarmok, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 27. októbra. Misijný jarmok začne svätou omšou o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla, svätú omšu bude celebrovať P. Peter Slobodník CSsR. Jarmok bude pokračovať v priestoroch Cirkevnej školy. Pozývame vás stráviť príjemný čas v školskom prostredí. Kúpou výrobkov a jedla, ktoré pripravujú žiaci školy prispejeme na očakávané farské misie v našej farnosti a duchovný rozvoj školy. V utorok svätá omša v Cirkevnej škole nebude.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy.

Adorácia: štvrtok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.

V piatok 28. októbra je 2. výročie úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.

Svätá omša za účasti mládeže: piatok o 18.30.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30, prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Odberatelia časopisu Posol a noví záujemcovia o časopis môžu uhradiť predplatné na rok 2023 (11,-€) v sakristiách kostolov u pánov kostolníkov.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si v Kostole sv. Petra a Pavla môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2023 a podielovú knihu do 31. októbra od pondelka do piatku medzi večernými svätými omšami (po skončení svätej omše o 17.00 a pred začiatkom svätej omše o 18.30). Zároveň je možné zaplatiť členský príspevok 8,-€.

Milodary pre opravy Farského kostola: Ján 20,-€; Mário 10,-€; Mária 9,-€; bohuznáma rodina 5 000,-€; rodina Čandová 200,-€; bohuznáma 200,-€; Anna 100,-€; bohuznáma rodina 100,-€; z krstu Dávida 50,-€

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: Daniel 10,-€

Milodary na kvety: bohuznáma 10,-€ – úprimná vďaka

Celá Cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Po skončení svätých omší bude celosvetová zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávame trpiacim nádej a pomáhame im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Ak niekto chce podporiť projekt Sviečka za nenarodené deti, môže tak urobiť. Príspevok: malá sviečka 1,-€; veľká v skle 5,-€ v sakristiách kostolov a takto pomôcť aktivitám zameraným na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny.

Z banky ČSOB nás upozorňujú, že ešte niektorí posielajú svoje platby na staré číslo účtu v OTP Banke (tieto platby už nebudú uskutočnené), č.ú. v OTP je nahradené č.ú. v ČSOB: SK22 7500 0000 0040 3007 2812. Ďakujeme za pochopenie.

Zmena času: Zo soboty (29.X.) na nedeľu (30.X.) sa končí letný čas a hodiny si posunieme o hodinu späť. (Napríklad, ak pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 21.00, teda budeme spať o hodinu dlhšie.) Sväté omše v nedeľu už budú v tomto čase.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Marek Matfiak, bývajúci v Novej Ľubovni a Mária Sekáčová, bývajúca v Novej Ľubovni (3.x); Marek Mišenko, bývajúci v Starej Ľubovni a Zuzana Majkutová, bývajúca v Kolačkove (3.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.


Pozvánky