Úmysly

Pondelok

06:15 Za BP pre vnúčatá a ich rodičov | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Jordán, Daniel a Jordán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 Za BP a dary DS pre MUDr. Jozefa Pacáka | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 pohrebný obrad († Bohuš Toman) | KLOBUŠICE
17:30 Za BP pre Dominika s rodinou | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † svokra | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 pohrebná svätá omša († Magdaléna Macková) | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anna Čelková | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † Vendelín a súrodenci | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Bohuš Toman | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 Za BP pre Magdalénu s rodinou | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 poďakovanie za 50 rokov života Juraja | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Oľga, Milan a Milan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 Za BP, požehnanie a dary DS pre duchovného doprevádzateľa | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 Za BP pre dcéru Janku | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Dnes po svätých omšiach je v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Na budúci týždeň bude siedma účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja Vás pozývajú na pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených politických väzňov komunistickým režimom vo väznici v Ilave, ktorá sa uskutoční v pondelok 24. X. o 11:00 pri pamätných tabuliach na väzenskom múre.

☩ Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 26. X. v Niké aréne od 18:00 do 21:00. Vstup je zdarma. Viac informácií nájdete vonku na nástenke a na stránke: https://tour.godzone.sk.

☩ V noci z 29. na 30. X sa mení čas. O 3:00 letného času posúvame hodiny na 2:00 stredoeurópskeho času.

☩ Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. XI. Okrem tohto úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva). Ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky. Kto má záujem, môže využiť príležitosť k svätej spovedi aj tento týždeň. Spovedá sa ako vždy – ráno i večer pol hodinu pred svätou omšou.

☩ Zároveň 1. XI. slávime v našej farnosti patrocínium („meniny“) farského kostola – Všetkých svätých. Za obvyklých podmienok môžeme získať pre seba úplné odpustky. Po svätých omšiach bude obvyklá hodová ofera, za ktorú Pán Boh zaplať! Slávnostnú svätú omšu o 10:00 bude celebrovať don Jozef Luscoň, ktorý so súhlasom provinciála SDB na Slovensku prinesie do našej farnosti relikvie dona Titusa Zemana, ktorý je jeden zo štyroch blahoslavených (ďalšími sú: blahoslavený Metod Dominik Trčka, blahoslavený Pavol Peter Gojdič a blahoslavený Vasiľ Hopko), ktorí boli väznení v ilavskom žalári a posvätili toto miesto exemplárnou oddanosťou Bohu a Cirkvi. Chceli by sme tieto relikvie umiestniť vo svätyni farského kostola a neskôr, ak Pán Boh dá, by boli súčasťou nového obetného stola, spoločne s relikviami ostatných spomínaných blahoslavených, aby sme ich uctievaním mohli prehlbovať svoj duchovný život, rozvíjať úctu k našim slovenským blahoslaveným a najmä prosiť o nových robotníkov do Pánovej vinice. Po svätej omši o 10:00 Vás všetkých srdečne pozývame na agapé, ktoré sa uskutoční vonku pred farským kostolom.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 3. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – poukázané na farský účet: 2x – 10 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Každý z nás má nejaké povahové chyby. Jednou z nich je aj chválenkárstvo. Spočíva v dávaní na obdiv svoje prednosti. Ešte horšie je, keď sa chceme chváliť aj Bohu. Ježiš hovorí, že dvaja ľudia sa prišli do chrámu modliť. Boli rozličného spoločenského a náboženského postavenia. Farizej patril medzi „špičku”. Mýtnik medzi „spodinu”. Na ich spôsobe modlitby Ježiš predstavuje dva typy zbožnosti. Farizej sa začal modliť, avšak do centra svojej modlitby nepostavil Boha, ale seba. Začal sa pri modlitbe chváliť: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia… ako tento mýtnik. Postievam sa… dávam desiatky”. Mýtnik do stredu svojej modlitby postavil Boha a jeho milosrdenstvo: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu”, tak prosil. On na rozdiel od farizeja pochopil, že v kostole dá viac Boh človekovi, ako človek Bohu. A preto svojou úprimnou prosbou o odpustenie, túži Bohu za všetko poďakovať. Ježiš už len dodáva, že farizej bol v kostole zbytočne. Aký prišiel, taký odišiel. Mýtnik prišiel s pokorou a odišiel s radosťou v srdci, že Boh ho miluje a odpustil mu jeho zlé skutky.“


Pozvánky