Úmysly

Pondelok

06:30 Za dar živej viery pre Mariana a Evu |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Editu a Jolanu |

Utorok

06:30 + Peter |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie a uzdravenie pre Juraja a Michala |

Streda

06:30 |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie a uzdravenie pre Mareka |

Štvrtok

06:30 |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rodinou |

Piatok

06:30 + Jozef a František |
18:30 + rodičia a starí rodičia z oboch strán |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie Marianu s rodinou |
18:30 + Jozef, Mária, Štefan a Mária |

Nedeľa

07:00 + Jozef, Valéria, a Július |
08:30 + Jozef a rodičia |
10:00 za farnosť |
11:30 | v maďarčine
16:30 + Jozef a Štefánia | latinská
18:30 + Jaroslav |

Oznamy

Odpustky v pôstnom období

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba sa nachádza aj v modlitebnej knižke JKS.

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na Nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

Pôstna krabička pre Rwandu

Na stolíku s novinami si môžete viať obálku s krabičkou v rámci pôstnej zbierky pre Rwandu. Aj touto formou môžeme pomôcť chudobným vo svete. V tomto roku sa snaha pomôcť sústreďuje na Rwandu v Afrike.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://nitra.hm.nrb.sk/

Pozvánky