Úmysly

Pondelok

06:00 †Ján, Júlia a Jozef | Bazilika minor
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 †Anna a Martin | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Ján Kalafut (1. Výr.) | Bazilika minor
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Ján, Štefan a Anna | Bazilika minor
08:30 †Johann | Bazilika minor
18:00 ZBP Anna a Jaroslav | Bazilika minor-mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Anna | Bazilika minor
08:30 †Viktória | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilika minor
18:00 †Pavol a Mária | Bazilika minor

Piatok

06:00 †Milan | Bazilika minor
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
16:30 †Ondrej a Terézia | Bazilika minor-detská
17:30 Krížová cesta | Bazilika minor
18:00 ZBP Matúš a Mariana | Bazilika minor
18:00 krížová cesta o 17:30 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 ZBP Jozef s rodinou | Bazilika minor
18:00 †Silvia, Žofia a Peter | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Mária | Bazilika minor-4. PÔSTNA NEDEĽA – NEDEĽA LAETARE
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 Po sv. omši krížová cesta | Stráne pod Tatrami -po omši Krížová cesta
09:30 krížová cesta o 14:00 | Malý Slavkov
10:00 †Ľudmila,-ďakovná | Bazilika minor-KTV
14:30 Krížová cesta a pôstna kázeň | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK –3. PÔSTNA NEDEĽA, 12.3.2023

NEDEĽA LAETARE – NEDEĽA RADOSTI
Budúca 4. pôstna nedeľa (19.3.) nesie označenie Nedeľa radosti. Je to podľa
úvodnej omšovej antifóny, ktorá začína v latinčine slovami: Laetare Ierusalem –
Raduj sa, Jeruzalem. Je to nedeľa ktorá je už po polovičke pôstneho obdobia.
Vyjadruje nádej a povzbudzuje nás, aby sme sa na blížiace sa veľkonočné sviatky
dobre pripravili. V túto nedeľu je možné ozdobiť oltár kvetmi, hrať na organe
a iných hudobných nástrojoch a použiť omšové rúcho ružovej farby

POZVÁNKA NÁŠHO PÁNA DEKANA FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO
Dobrotivý Boh ma cez mojich rodičov obdaroval životom. Ak dopraje, 13. marca
2023 sa dožijem 50 rokov. Chcem sa Bohu poďakovať spolu s Vami za dar
života a jeho ochrannú ruku na cestách môjho života sv. omšou v nedeľu 19.
marca 2023 o 10:00 hod. v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Dôrazne Vás
prosím, aby ste sa zdržali akýchkoľvek hmotných darov. Obetujte v tomto čase za
mňa modlitby a sv. omše. Vopred Vám ďakujem za tento pre mňa najväčší dar.
Teším sa na stretnutie s Vami pri Pánovom oltári.

PRICHÁDZAJTE NA POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY
V pôstnom období sa modlíme pobožnosti krížovej cesty každý piatok o 17:30 a
v nedeľu popoludní o 14:30 hod. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred
riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku (napr. choroba), nemôžu zúčastniť na
krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení
a smrti Pána Ježiša aspoň štvrť hodiny (napríklad sa sami pomodlia krížovú cestu). Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: 1. sv. spoveď niekoľko dní pred pobožnosťou alebo po nej; 2. sv. prijímanie najlepšie v deň pobožnosti; 3.modlitba na úmysel Sv. Otca napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva; 4. rozhodnutie
chrániť sa aj všedného hriechu.

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA
Keďže tento rok 19. marec pripadá na pôstnu nedeľu, liturgické slávenie slávnosti
sv. Jozefa sa prekladá na pondelok 20. marca. Z liturgického hľadiska má totiž
pôstna nedeľa prednosť pred slávnosťou sv. Jozefa.

POZÝVAME VÁS NA ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ
Na 5. pôstnu nedeľu býva v našej farnosti odpustová slávnosť. Pozývame Vás na
slávnostnú odpustovú sv. omšu v nedeľu 26. marca o 10:00 hod. v Bazilike v.
Kríža v Kežmarku. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mons. Marián
Gavenda, ktorý v súčasnosti pôsobí ako farár v Devíne.

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
25. marec Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň
mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku
každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Kampaň je možné podporiť
nosením bielej stužky na odeve, ktorá je symbol rešpektovania práva na život od
počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého
dieťaťa. V našej farnosti budeme tieto stužky rozdávať na budúcu nedeľu
19. marca po skončení všetkých sv. omší pri východoch z baziliky.

NEDEĽNÉ PÔSTNE KÁZNE „JEŽIŠ ŤA UZDRAVUJE“
Každú pôstnu nedeľu bude v bazilike o 14:30 hod. pobožnosť krížovej cesty a
hneď po jej skončení o 15:00 hod. zaznie pôstna kázeň. Pôstnym kazateľom
v našej farnosti bude ICLic. Peter Pincel, správca farnosti Matiašovce.
Tohtoročná téma je: “Ježiš ťa uzdravuje.“ Srdečne Vás na tieto kázne pozývame.
Príďte sa povzbudiť vo viere!

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame ôsmakov, deviatakov, a žiakov stredných škôl do spoločenstva Teofil,
ktoré sa uskutoční túto sobotu v budove charity v 18.3. o 19:00.

FARSKÁ PÔSTNA ZBIERKA
asťou pôstu je myslieť aj viac na blízkych a vedieť sa podeliť s prijatými
dobrodeniami. Preto už po šiestykrát v pôstnom období organizujeme v našej
farnosti poas nasledujúcich 5 týždov farskú pôstnu zbierku, ktorou chceme
pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Váš dobrovoľný finanč
príspevok môžete vhodiť v bazilike do pokladnice s nápisom “Farská
pôstna zbierka”. Prispieť môžete aj prevodom finančných prostriedkov na
farský účet s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188 (do správy pre
prijímateľa uveďte poznámku: farská pôstna zbierka). Poas Veľkého týžda
bude zrealizovaný nákup potravín a základných životných potrieb a ich roznos
sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Zárove vás chceme vyzvať ak máte vo
svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc nutne potrebuje vhoďte do tejto
pokladnice aj jeho meno, adresu a telefón, prípadne krátky opis životnej situácie
vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci. Vopred Vám
ďakujeme za Vašu štedrosť a solidaritu so sociálne slabšími.

PONÚKAME VÁM BIBLICKÝ DARČEK
Ponúkame Vám biblické vrecúško „100 citátov z Knihy proroka Izaiáša“.
Nájdete v ňom aj krátky príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom
prorokovi Izaiášovi. Taktiež med, ktorý nám má pripomínať, že Božie slovo je
sladšie ako med. Toto biblické vrecúško je vhodný darček aj pre druhých. Je to
spôsob, ako zostať pravidelne v kontakte s Božím slovom. Tento darček
dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni Slovenka alebo v
náboženskej predajni Sv. Michal. Spoločná cena je 3, EUR.

PROSÍME O 2% PRE ZDRUŽENIE DOMOV
Aj tohto roku je opäť možnosť prispieť 2% z vašich daní pre združenia vo
farnosti. Združenie Domov Kežmarok sa zameriava na podporu pastoračných
aktivít v našej farnosti. Tlačivá nájdete na stolíku pri východe z baziliky ako
aj na webstránke farnosti v časti „Blog.“ Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu.

KNIŽNÁ NOVINKA „UZDRAVENÉ KRISTOM“
František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku, ponúka svoju novú knihu
s názvom: “Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách.“ Venuje v nej
pozornosť dvanástim vybraným postavám žien z evanjeliových úryvkov (napr.
Samaritánka, Mária z Magdaly, Naimská vdova atď.). Snahou autora je ukázať
novosť Kristovho posolstva v pohľade na dôstojnosť a povolanie ženy. Knihu si
môžete zakúpiť pri východe z baziliky. Cena= 4,EUR.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Zoslanie Ducha
Svätého.
Je to tretie tajomstvo slávnostného ruženca. Duch Svätý nie je vec, ale
osoba Najsvätejšej Trojice. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto
tajomstva.

NOVÁ ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil ďalšiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 3.
pôstnej nedele a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás duchovnou
prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením
Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy v piatok na
webstránke farnosti v časti „Blog“. Pozývame všetkých k jeho počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Samaritánke v nedeľnom úryvku dáva Ježiš v rozhovore jasný návod: „Keby si
poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu“. V túžbe uhasiť smäd po šťastí, mala táto žena už piatich mužov. Ježiš sa jej predstavuje ako živá voda, ktorá navždy uhasí smäd. Boží Syn prišiel na túto zem, aby oslobodil ľudí od suchosti ich stavu a to všetkých ľudí bez rozdielu, pretože táto voda uhasí smäd Židov a Samaritánov, žien a mužov,svätých a hriešnikov… Zabudnutý džbán, ktorý sa spomína na konci rozhovoru s Ježišom, nie je bezvýznamný detail. Džbán je minulosť, príchody a odchody Samaritánky pri hľadaní vody, ktorá by mohla uhasiť jej smäd. Stretnutie s Mesiášom na konci jej nepokojnej cesty životom jej otvorilo novú perspektívu, ktorú zdieľa so svojimi spoluobčanmi. Práve jej, žene zo Samárie po prvý raz v Jánovomevanjeliu Ježiš zjavil svoju identitu očakávaného Mesiáša. Boh tak koná aj dnes. Nedáva sa spoznať tým, ktorí sú dokonalí, ale tým, ktorých duša túži po Bohu viac,ako vysmädnutý po vode z prameňa.

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
  2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
  3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
  4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
  5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
  6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
  7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.

 

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
E-mail: farakezmarok@gmail.com

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky