Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Mariána, Libora, Štefana a Róberta |
17:30 za + Vilmu a Ondreja |

Utorok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Pavla, Margitu, Jozefa, Martu, Milana a Jozefa |

Streda

06:30 za + biskupov Eduarda Nécseya, Jána Pásztora, Jána Chryzos toma Korca, Františka Tondru, Dominika Tótha, Štefana Sečku a Rudolfa Baláža |
17:30 za + Jána, Agnesu, Antona, Annu a starých rodičov |

Štvrtok

06:30 za + Júliu, Ľudmilu, Imricha, Jána, Jozefínu, Milana, Máriu, Stanislava a Helenu |
17:30 za zomrelého Ľudomila a + Antóniu, Milana a Jána |

Piatok

06:30 za + Štefana, Valériu, Helenu, Máriu a Ludvíka |
17:30 za + Andreu, Dušana, Kláru, Štefana a Františku |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa, Evu, Michala, Romanu a členov ich rodín |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Miriam | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Milana Kucharíka | 4. nedeľa
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Teréziu, Ľubomíru, Luciu, Petru, Lenku, Michaelu a členov rodiny | 4. nedeľa
10:00 za + Jaroslava, Vincenta a Žofiu | 4. nedeľa
18:30 za + Milana, Ondreja, Amáliu, Jozefa a Františku | 4. nedeľa

Oznamy

3.nedeľa (Božie slovo) – 22. januára 2023

(Oznam na sobotu večer) – Ján Bazelides: je kostolníkom v našom farskom kostole a zajtra – 22. januára, slávi 97. narodeniny. Pánu kostolníkovi vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a ochranu Božej Matky, ktorej je veľkým ctiteľom. Ďakujeme mu za dlhoročnú službu kostolníka a za založenie a vedenie kresťanskej knižnice. Jeho obdivuhodnú službu pre farnosť ocenil aj náš diecézny otec biskup, ktorý zaslal blahoprajný list. Pánu kostolníkovi budeme blahoželať pri dnešnej sv. omši zajtra o 7.00, ktorá bude obetovaná za neho. Pri tejto príležitosti za účasti veriacich prečítame blahoprajný list otca biskupa. Pánu kostolníkovi je venovaná reportáž v časopise Naša žilinská diecéza, ktorý sa od zajtra bude nachádzať na stolíku za lavicami. Pamätajme na pána kostolníka vo svojich modlitbách a dobro prianiach.

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v utorok spomienku sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi;
  • v stredu sviatok obrátenia sv. Pavla, apoštola;
  • vo štvrtok spomienku sv. Timoteja a Títa, biskupov;
  • v piatok ľubovoľnú spomienku sv. Angely Merici, panny;
  • v sobotu spomienku sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi;
  • 4. nedeľu.

Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.

Duchovná obnova pre manželov v Belušských Slatinách v Rodinkove: bude v sobotu na tému Zdravé sebavedomie v manželstve od 9.00. Počas prednášky sa o deti postarajú animátori. Je možné si objednať aj obed. Prihlásiť sa môžete cez web rodinkovo.sk.

Duchovnú obnovu pre slobodných mužov a ženy 25 +: organizuje rehoľa Školských sestier sv. Františka vo svojom kláštore v Žiline 25. februára od 8.30 – 17.30. Program zahŕňa modlitbu, zdieľanie, modlitbu chvál, svedectvo, prednášky na tému Vnútorné zranenia a svedectvo manželov, ticho, rozhovory, sv. omšu, možnosť sv. spovede. Prihlásiť sa môžete do 19. februára cez web skolskesestry.sk.

Adorácie v posledný štvrtok v mesiaci: pod vedením pána kaplána sú dlhodobo spojené s hudobným sprevádzaním mládežníckeho zboru, ktorý hráva vždy aj na sv. omši, ktorá adorácii predchádza. Z toho dôvodu je sv. omša vnímaná ako „mládežnícka“. Na sv. omšu spojenú s adoráciou, ktorá bude vo štvrtok, pozývame všetkých, ktorí chcú i touto formou – spevom mládežníckych piesní, oslavovať Pána. Program adorácie zahŕňa vzývanie Ducha Svätého, desiatok ruženca, chvály, modlitby a eucharistické požehnanie o 19.00. Úmysel adorácie bude za posilnenie viery v kresťanských rodinách.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 16, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Oznam na nedeľu:

Ján Bazelides: je kostolníkom v našom farskom kostole a dnes – 22. januára, slávi 97. narodeniny. Pánu kostolníkovi vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a ochranu Božej Matky, ktorej je veľkým ctiteľom. Ďakujeme mu za dlhoročnú službu kostolníka a za založenie a vedenie kresťanskej knižnice. Jeho obdivuhodnú službu pre farnosť ocenil aj náš diecézny otec biskup, ktorý zaslal blahoprajný list. Pánu kostolníkovi sme blahoželali pri dnešnej sv. omši o 7.00, ktorá bola obetovaná za neho. Pri tejto príležitosti sme za účasti veriacich prečítali blahoprajný list otca biskupa. Pánu kostolníkovi je venovaná reportáž v časopise Naša žilinská diecéza, ktorý sa nachádza na stolíku za lavicami. Pamätajme na pána kostolníka vo svojich modlitbách a dobro prianiach.