Úmysly

Pondelok

06:00 †Tibor Pišta (1.výr) | Bazilika minor
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
18:00 †Jozef a Martin | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Anna a František | Bazilika minor-Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio Lumen
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok | Bazilika minor
08:30 †Katarína a Miroslav | Bazilika minor
18:00 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor- mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Ema, Ján a Branislav | Bazilika minor-Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilka minor
18:00 †Gašpar, Blažena, Gašpar | Bazilka minor

Piatok

06:00 †Jozef a Milan | Bazilika minor
08:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
16:30 †Žofia, Teodor, Jozef | Bazilika minor-detská
18:00 †Irena | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Viliam | Bazilka minor-Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 ZBP rod. Kovalčíková | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 †Štefan a Helena Jozef a Mária | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná škola
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 ZBP Peter a Martin s rodinami | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK – 3. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 22.1.2023

INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA
V túto 3. nedeľu v cezročnom období slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho
slova. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa popoludní v domácnostiach pomodlili
pobožnosť intronizácie Svätého písma, ktorú sme Vám ponúkli minulú
nedeľu. Môžete si ju stiahnuť aj z webstránky naše farnosti. Môžete sa spojiť
susedia alebo rodiny a pomodliť sa ju spoločne.

HĽADÁME ANIMÁTOROV DO “eRka”
Srdečne pozývame všetkých deviatakov a stredoškolákov, ktorí by mali záujem
prísť na spoločné stretnutie budúcich animátorov vznikajúceho eRka v Kežmarku.
Stretnutie sa bude konať na fare v piatok 27.01.2023 po večernej svätej
omši. Tešíme sa na vás. “eRko je detská organizácia s celoslovenskou
pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi
v malých spoločenstvách stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení
dobrovoľníci. Združuje približne 6 500 členov. Je to práve eRko, ktoré napríklad
organizuje každý rok kolednícku akciu “Dobrá novina.”

PONÚKAME VÁM BIBLICKÝ DARČEK
V túto nedeľu Božieho slova Vám ponúkame na zakúpenie biblický dar. Je to
vrecúško „100 citátov z Knihy proroka Izaiáša“. Nájdete v ňom aj krátky
príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom prorokovi Izaiášovi. Taktiež
med, ktorý nám má pripomínať, že Božie slovo je sladšie ako med. Toto biblické
vrecúško je vhodný darček aj pre druhých. Je to spôsob, ako zostať pravidelne v
kontakte s Božím slovom. Tento darček dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku
alebo v predajni Slovenka alebo v náboženskej predajni Sv. Michal. Spoločná cena
je 3, EUR.

SLÁVNOSŤ PRIJATIA DO KARMELITÁNSKEHO ŠKAPULIARA
V nedeľu 29.1. 2023 v kostole sv. Mikuláša v Žakovciach pri sv. omši o 10:00 hod.
sa uskutoční prijatie karmelitánskeho Škapuliara. Kto má záujem o členstvo, môže
sa tejto slávnosti zúčastniť. Bližšie informácie nájdete na nástenkách pri našich
chrámoch.

SV. OMŠE PRE MLÁDEŽ
Pozývame všetkých mladých našej farnosti opäť na sv. omše v každú stredu
o 18:00 hod. v bazilike. Pripomíname, že pre birmovancov je táto sv. omša povinná
v rámci ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Tešíme sa na Vás.

SV.OMŠE PRE DETI
Pozývame všetky deti našej farnosti na detské sv. omše v každý piatok o 16:30.
Rozprávame sa o zázrakoch Pána Ježiša. Deti postupne dostávajú časti pexesa
s obrázkami Ježišových zázrakov. Na záver sv. omše losujeme správne odpovede
a odmeníme niektoré z nich. Tešíme sa na Vás.

POZVÁNKA NA ZAUJÍMAVÚ PREDNÁŠKU
Srdečne Vás pozývame na druhú z prednášok „Ako žiť vieru v modernom
svete II“. V piatok 27. januára o 19:00 hod. v budove Charity (vedľa baziliky)
bude naším hosťom ThDr. Anton Ziolkovský, PhD., vyučujúci na Teologickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň farár v Novej Lesnej. Bude
hovoriť na tému: Ako sa mení náboženský život v našej dobe. Všetkých
záujemcov srdečne pozývame.

DUCHOVNÁ OBNOVA MISIJNÝCH ZRNIEK
Pozývame členov Misijných zrniek na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční
v sobotu 28.1. v budove cirkevnej ZŠ sv. Kríža. Témou duchovnej obnovy bude
„Delenie sa“ a bude trvať od 9:00 14:30 hod. V programe je zahrnutá aj sv.
omša (o 11:15 hod.) i spoločná modlitba posvätného ruženca. Tešíme sa na
všetkých „misijných zrnkáčov“ a pravdaže môžu prísť aj noví záujemcovia.

POĎAKOVANIE ZA PODPORU DOBREJ NOVINY
Počas uplynulých vianočných sviatkov sa aj v našej farnosti uskutočnilo
koledovanie detí pod názvom “Dobrá novina.” Koledníkom ste darovali milodary
v celkovej výške 1610,50, EUR. Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka
Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové
projekty v afrických krajinách. Tentokrát to bolo na zavlažovanie záhrad v Keni.
Nech Pán požehná a odmení Vašu štedrosť.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju
absolvovali.

SVIEČKY PRE UKRAJINU
Kvôli poplachom počas vojny majú ľudia na Ukrajine časté výpadky elektriny a
musia sa skryť do podzemia, kde nie je elektrina. Preto sú im sviečky v tejto
situácii veľmi nápomocné. Preto aj v našej farnosti Kežmarok
organizujeme zbierku nových alebo použitých sviečok. Tieto sviečky prineste
na farský úrad počas budúceho týždňa v čase úradných hodín, alebo po
skončení sv. omší.

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI
Kaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa
venuje kresťanskému umeniu a kultúre, v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom,
napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom
približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €.
Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky
.

JEŽIŠOVO ZMŔTVYCHVSTANIE
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ježišovo
zmŕtvychvstanie
. Je to prvé tajomstvo slávnostného ruženca, ktoré pripomína, že
ľudský život sa smrťou nekončí iba mení. V tejto časti sa dozviete duchovné
posolstvo tohoto tajomstva.

ĎALŠIA ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil tretiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 3.
nedele v cezročnom období a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás
duchovnou prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším
porozumením Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy
v piatok. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
V evanjeliovom úryvku dnešnej nedele o povolaní dvoch párov bratov Petra a
Ondreja, Jakuba a Jána, je Ježiš hlavným hrdinom. Všetko sa dáva do pohybu na jeho
slovo. V Ježišovej dobe si žiak vyberal svojho učiteľa. Tu je to však Ježiš, ktorý
pozýva zdieľať svoj život. Jeho povolanie sa však nedeje za nejakých mimoriadnych
okolností, ale vo všednosti každodennej práce rybárov. Pamätajme aj my na to, že
Božie kráľovstvo neprichádza senzačným spôsobom, za prítomnosti kamier a
diktafónov. Namiesto toho pôsobí v tkanive každodenného života, v každodennom
úsilí o objavovanie zmyslu života vo svetle Ježišovho posolstva.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky