Úmysly

Pondelok

06:15 † Jozef a Marta | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 † Vlasta Laginová (pohrebný obrad) | ILAVA
17:30 † Ján Turček | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † rodičia: Rudolf a Mária a brat: Rudolf | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Martin Magut | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Barnabáš a Emília | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † rodičia: Oľga a František, Milan a Laura | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † Ondrej a Štefánia | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 poďakovanie za 80 rokov Margity | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † rodičia: Filoména a Igor | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † starí rodičia: Ján a Anna a ich deti | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ferdinand, Magdaléna, Vladimír a Stanislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † rodičia: Bartolomej a Margita, Andrej a Mária | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 † z rodiny Derkovej a Vincovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Dnes je Nedeľa Božieho slova ustanovená pápežom Františkom v roku 2019, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova, k čomu Vás povzbudzujeme.

☩ Dnes je zbierka na opravu farského kostola. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Do 25. I. trvá Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel i vo svojich modlitbách a obetách.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopisy: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 € a Ostaňte v láske (kedysi: Milujte sa!) – cena za kus: 2, 50 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 2. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na potreby kostola: osobne prinesený: 1x – 5 €; poukázané na farský účet: 2x – 10 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Krajina Zabulon a Neftali. Galilea pohanov! Prečo takéto slávnostné, až poetické zvýrazňovanie akéhosi okrajového územia, ktoré dnes by pápež František nazval jedným slovom: periféria?! Galilea bola skutočne iba okrajovým severným územím Palestíny, kde síce žilo najviac obyvateľstva, ale väčšinu tvorili pohania. Preto týchto ľudí prorok označil za „sediacich v temnom kraji smrti“. Takže žiadna vyhľadávaná destinácia. Veď kto by sa už len sťahoval do tmy a kraja smrti? Predsa Ježiš. Opustil Nazaret a ubytoval sa v galilejskom Kafarnaume. Niekto by povedal, že odišiel z dažďa pod odkvap. Tak ako o Nazarete nikto dobre nehovoril, ani Kafarnaum nepatril medzi najsvätejšie mestá. Sám Ježiš sa totiž neskôr rozhorčil nad jeho pýchou až tak, že sa vyslovil o jeho zostupe do pekla. Napriek týmto negatívnym postojom Ježiš začne svoje verejné pôsobenie v tomto kraji a odtiaľ si zavolá aj prvých učeníkov, dokonca dve dvojice rodných bratov. A práve tieto udalosti sú úžasným svetlom pre každý ľudský zapadákov či najväčšiu stoku sveta: Ježiš má namierené všade tam, s úmyslom „ubytovať sa“. Ak si v tejto chvíli odmyslíme všetky tie otrasné miesta, na ktoré sme si spomenuli, a ktorým sa radšej zďaleka vyhýbame, musíme si priznať, že jednej „Galilei“ sa predsa len nedokážeme vyhnúť: a to je tá, ktorú nosíme v sebe. Priznajme si, koľko „pohanského“ sa do nášho života dostalo, čomu všetkému sme uverili viac ako Bohu a za žiadnu cenu sa toho nechceme zrieknuť. Pohan totiž nie je človek, ktorý ničomu neverí, ale človek, ktorý verí všetkému, len nie pravému Bohu. V poslednom čase takýchto pohanov pribúda čoraz viac a sú schopní svojim „bohom“ obetovať aj maximum svojej energie a času, takže na Božie veci nezostáva ani času, ani síl. Dovoľme Ježišovi ubytovať sa v Galilei nášho srdca, nech v ňom opäť zavládne Božie kráľovstvo.“


Pozvánky