Úmysly

Pondelok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Rudolfa |

Utorok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov ružencového bratstva |
17:30 za + členov |

Streda

06:30 za + Štefániu a Antona |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Martu, členov rodiny, za + Pavla, Máriu, Pavla, Miroslava, Oľgu, Máriu, Annu, Margitu, Jozefa a starých rodičov |

Štvrtok

06:30 za + Annu a rodičov |
17:30 za + Štefana a Ferdinanda |

Piatok

06:30 za + Vieru, jej rodičov, bratov, Jozefínu a Karola |
17:30 za + Jozefa, Máriu, Jozefa a Romana |

Sobota

06:30 za + Ľudovíta, Rozáliu, Jána, Alojza, Juditu a členov rodiny |
18:30 za + Helenu a Helenu | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 na úmysel |
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Romana a Mariku |
10:00 na úmysel |
18:30 za spásu a večný pokoj pre duše + blúdiacich a + členov rodiny |

Oznamy

3.adventná nedeľa (Gaudete) – 11. decembra 2022

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok ľubovoľnú spomienku Panny Márie Guadalupskej;
  • v utorok spomienku sv. Lucie, panny a mučenice;
  • v stredu spomienku sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi;
  • 4. adventnú nedeľu.

Ostražitosť v súvislosti so žiadosťami o finančnú pomoc: je aktuálna najmä v stále blížiacom sa čase Vianoc, kedy môžeme pozorovať stúpajúci počet ľudí, či rôznych organizácií, ktorí sa snažia oslovovať nás osobne na ulici, pred vstupom do nákupných centier, telefonicky, písomne, či elektronickou poštou. Žiadajú nás o finančný príspevok pre niekoho, kto je chorý, nevládny, či akokoľvek trpiaci, často apelujúc na náš súcit, či vierovyznanie. Ich žiadosť je často sprevádzaná vytváraním tlaku na naše kresťanské cítenie a svedomie. Cieľom tejto výzvy nie je urobiť za vás rozhodnutie, či prispieť, alebo nie. Cieľom nie je ani vyjadriť sa, či sú ich príbehy pravdivé a žiadosti opodstatnené, alebo vymyslené a preto podvodné. Cieľom tejto výzvy, je posilniť a ochrániť vaše svedomie pred manipuláciou. Jednou z možných reakcií je vysvetliť tým, ktorí vás oslovia so žiadosťou o príspevok, že naše charitné aktivity spravuje a organizuje diecézna charita. Pravidelne prispievate v zbierkach na aktivity slovenskej katolíckej charity, ako je tomu i dnes. Každý váš príspevok je veľkou pomocou trpiacim a zápasiacim o denné prežitie. Katolícka charita pravidelne vydáva správu o tom, kde boli použité vaše milodary. Takisto podporujete aktivitu erka Dobrá novina, kde obetujete svoje milodary koledníkom, ktorí navštívia váš príbytok v čase Vianoc. Aj vďaka vám sa podarilo zachrániť a zmeniť mnoho životov. Veď ste obetovali svoje potraviny a drogériu v zbierke, ktorú organizovala diecézna charita v spolupráci s Tescom. Aj vďaka vám sa nám podarilo v rámci diecézy vyzbierať 15 ton v hodnote takmer 40 000 €. Vďa- ka tejto obete ste umožnili mnohým rodinám mať radostnejšie Vianoce. Tieto skutočnosti uvádzame iba z jediného dôvodu, aby ste nemali obavy povedať tým, ktorí apelujú na vaše svedomie, vieru a charakter nasledovné: „Prepáčte, ale ja som už prispel / prispela v zbierke na charitu a prispejem aj koledníkom v Dobrej novine. Ak chcete, obráťte sa so svojim problémom na tieto organizácie a hľadajte riešenie spolu s nimi.“ Vy milí veriaci robíte aj v tejto oblasti veľa za čo vám patrí hlboká vďačnosť a hojné nebeské požehnanie.

Koledovanie v celoslovenskej zbierke Dobrá novina: bude prebiehať v Púchove a v Streženiciach v pondelok 26.12.2022 od 9.00. Záujemcovia o návštevu koledníkov Dobrej noviny vo svojej domácnosti sa môžu nahlásiť vypísaním lístka, kde uvedú meno a adresu, ktorý vhodia do pripravenej schránky vzadu na stolíku. Lístky a pero sa nachádzajú na tom istom mieste. Prihlásiť sa je možné do 22. decembra. Deti, ktoré chcú účinkovať v kolede dobrej noviny ako koledníci, sa môžu prihlásiť v sakristii farského a filiálneho kostola. Nácvik ku koledovaniu v trvaní 1 hodiny bude na budúci víkend v sobotu a v nedeľu v prednáškovej miestnosti farského úradu o 17.30. Všetky informácie deti dostanú na nácviku od koordinátorky projektu. Prispieť v koledníckej zbierke môžu aj veriaci, ktorým návšteva koledníkov z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, K tomuto účelu bude pripravená pokladnička vzadu za lavicami od 26. decembra do 5. januára.

Zapisovanie úmyslov sv. omší vo farskom kostole: je ukončené. Od novembra ste mohli prísť a dať si zapísať svoj úmysel. Pre naliehavé potreby v prípade choroby, operácie, skúšky a pod., je možné využiť sv. omšu slávenú každý týždeň za Boží ľud, ktorá sa slúži za celú farnosť. V prípade potreby si treba pozrieť v tabuľke úmyslov, kedy sa takáto sv. omša slávi, prísť pred sv. omšou do sakristie a požiadať kňaza, aby pripojil váš úmysel k úmyslu za celú farnosť, za Boží ľud. Takýto úmysel sa však verejne nevyhlasuje. Ďalšie nahlasovanie úmyslov môžete realizovať aj prostredníctvom projektu Pápežských misijných diel, čím význame svojim milodarom podporíte aj misijné úsilie Cirkvi v krajinách tretieho sveta.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti v sobotu:

  • v Púchove: 09.00 – 11.30, 14.00 – 16.00;
  • v Streženiciach: 09.00 – 10.00.

 

Ružencové bratstvo: bude mať fatimské večeradlo v 13. deň tohto mesiaca hodinu pred sv. omšou.

Podvodníci opäť úradovali: „Vyhodených takmer 30 000 € z okna a to doslova, keď seniorka uverila legende o kuriérovi“, je ďalší skutočný prípad vo výveske a na našom webe, ktorý nám poskytlo KRPZSR v Trenčíne.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 9, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.


Pozvánky