Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej svätej omši.
• Prosíme, aby ste nám v sakristii nahlásili chorých a nevládnych na predvianočnú sv. spoveď.
Spovedať budeme vo štvrtok 15.XII.2022 od 9:00.
• Utorok o 18:00 v Radoli bude mať postprimičnú svätú omšu náš novokňaz Zdenko Mravec.
Všetci ste srdečne pozvaní.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok po sv. omši pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Ak sa chcete podeliť z Mikulášskych darčekov pre deti na Ukrajine, môžete ich
priniesť do sakristie alebo CVČ ešte do štvrtku. PBZ!
• Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 1.863 €. Za milodary
Pán Boh zaplať.
• Radoľa: Prosíme všetky deti a teenagerov, ktorí sa zapojili do druhej adventnej výzvy, aby po
skončení svätej omše prišli dopredu ku betlehemu, kde spoločne vylosujeme troch výhercov.
Tretia adventná výzva znie: Pomôž svojej mamine alebo starkej! To, čo sa Ti podarí urobiť si
poznač na lístok a vhoď ho do krabičky pri betleheme do budúcej nedele (18.12.2022). Na troch
vyžrebovaných čakajú pekné odmeny.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele.


Pozvánky