Úmysly

Pondelok

06:15 † rodičia: Pavol a Anna, František a Jarmila | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 pohrebný obrad († Ignác Lagin) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 Za BP a dary DS pre Dorotku | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 Za BP, požehnanie a dary Ducha Svätého | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 poďakovanie za 40 rokov života manžela Zdenka | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

14:00 pohrebná svätá omša († Anton Gabčo) | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 poďakovanie za 70 rokov života mamy Márie | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † Mária Milcová a manžel | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Jozef, Terézia, Jozef a Žofia | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † starí rodičia: Katarína a Martin | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anna, Viktor, Anton a Jozef Wiedermannovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 poďakovanie za dar života | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 † Václav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Na budúci týždeň bude posledná účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a na Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30. ☩ Štvrté stretnutie detí, ktoré sa zapoja do jasličkovej pobožnosti sa uskutoční v piatok: 16. XII. o 15:45 vo farskej klubovni.

☩ Spoločná predvianočná svätá spoveď bude v našej farnosti v piatok: 16. XII. Spovedať sa bude doobeda: 10:00 – 11:30 a večer: 17:00 – 19:00. Využime túto príležitosť a pripravme si svoje srdcia na blížiace sa Vianoce a povzbuďme k svätej spovedi aj svojich príbuzných, priateľov a známych. Približne každých 20 minút sa bude rozdávať sväté prijímanie. Ak by niekomu nevyhovoval tento deň, môže pristúpiť k sviatosti zmierenia v iný deň v inej farnosti. Program spoločných predvianočných svätých spovedí Ilavského dekanátu si môžete pozrieť na nástenkách alebo na webovej stránke farnosti. Spovedať sa bude aj pol hodinu pred svätými omšami. Nahlásených chorých, ktorí nemôžu prísť k svätej spovedi pred Vianocami do kostola a treba ich vyspovedať u nich doma, navštívime v stredu: 14. XII. ráno od 8:00.

☩ V sobotu večer a v nedeľu si môžete priniesť na svätú omšu pred obetný stôl na požehnanie svoje domáce betlehemy.

☩ Diecézna charita Žilina prináša aj v Ilave pomoc projektom: Hlinený dukát, ktorý realizuje Farská charita Ilava. Dukát je alternatívne platidlo pre chudobných, ktoré si môžete zakúpiť a darovať ho napríklad človekovi bez domova. Obdarovaný dostane zaň charitný balíček od Farskej charity alebo teplé jedlo v Bistre KÁMO v Ilave. Farská charita sprostredkuje aj ďalšiu pomoc Charity. Dukát v hodnote 1 € si môžete zakúpiť v kostole od členov farskej charity, v Infocentre a tiež v dvoch automatoch: na budove pošty a pri vstupe do Bistra KÁMO.

☩ Farská charita Ilava ponúka po svätých omšiach na predaj kalendár, zakúpením ktorého podporíte jej činnosť. Cena za kus: 5 €.

☩ The Gospel Family pozýva na tradičné trojkráľové koncerty, ktoré sa budú konať 14., 15., 20., 21. a 22. I. 2023 v kultúrnom centre Panorex v Novej Dubnici. Predpredaj lístkov začína v pondelok: 12. XII. o 12:00 – online na stránke: goout.net. Bližšie informácie na sociálnych sieťach The Gospel Family.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ V sobotu: 17. XII. od 8:00 prosíme ochotných farníkov o upratanie kostola pred vianočnými sviatkami. Pripravme aj náš chrám na oslavu Narodenia Pána Ježiša. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné (sladkosti a oblečenie), finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – osobne prinesené: 2x – 200 € a poukázaný na farský účet: 1x – 50 € a milodar „do zvončeka“ – poukázaný na farský účet: 1x – 30 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; zakúpenie potrebných surovín a pečenie vianočných oblátkov; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Čo ste vyšli vidieť? pýta sa dnes Ježiš. Čo ste vyšli vidieť… dnes do tohto chrámu… pár dní pred narodením Mesiáša? Vyšli sme vidieť Ježiša Krista – tajomného vo sviatosti Eucharistie, skutočne prichádzajúceho vo svätej omši. Prišli sme, aby sme slávili svätú omšu – znamenie aj pre dnešný svet, ktorému ukazuje smer. Čas sa priblížil! V advente sa približuje k nám aj Ježiš a my sa máme približovať k nemu! Vyšli sme vidieť a stretnúť niekoho viac ako proroka, prišli sme stretnúť živého Boha.“


Pozvánky