Úmysly

Pondelok

06:00 + Vasiľ a Peter Romaňákovci | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Za zdravie a BP pre Tobiasa | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Milan, Ján, Anna a Mária | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Za členov Misijného združenia DS | Kostol sv. Petra a Pavla

Utorok

06:00 Za zdravie a BP pre Ľudmilu s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 Za duše v očistci | Nemocnica – kaplnka
18:00 Za BP a zdr. pre manž. Hutníkovcov (50 r. manž.) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Mária a Eduard | Kostol sv. Petra a Pavla

Streda

06:00 Zosnulí z rod. Kravcovej | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Poďakovanie Miroslava za 65 r. života | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Jozef Bondra | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 Za zdravie a BP pre Romana | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Za zdravie a BP pre Tomáša | Kostol sv. Petra a Pavla

Štvrtok

06:00 + Peter a Adolf | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za zdravie a BP pre Jána | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Zdenek Dziak (10. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla

Piatok

06:00 + Mária, Mikuláš, Anna a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Za duše v očistci | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Tibor | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Štefan a Štefan Lejovci | Kostol sv. Petra a Pavla

Sobota

06:30 Zosn. z rod. Turlíkovej, Fiedorovej a Kollárovej | Kostol sv. Petra a Pavla
15:00 Sobáš so svätou omšou: František Pavelčák – Martina Girgošková | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ladislav, Emília, Edita a Janka | Kostol sv. Petra a Pavla

Nedeľa

06:30 Zosnulí z rod. Fiľakovej | Kostol sv. Petra a Pavla
08:00 + Rudolf | Kostol sv. Petra a Pavla
09:30 Zosnulí z rod. Fiedorovej | Kostol sv. Petra a Pavla
11:00 + Ján Grib | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Jozef Kožár (5. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
09:00 Za zdr. a BP pre Klaudiu, Filipa, Elisabeth a Andreja | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 + Mária Stesňáková (30. deň) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 Poď. Márie a Karola za 45 r. manž. (rím.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

Októbrové pobožnosti – modlitba posvätného ruženca – 1/2 hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku. Povzbudzujeme najmä členov Ružencového bratstva, aby sa zapojili do predmodlievania, ale aj členov ostatných spoločenstiev.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy.

Adorácia: štvrtok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.

V piatok 21. októbra bude v našej farnosti v Kostole sv. Petra a Pavla celodenná poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení rannej svätej omše až do 16.45, kedy začne záverečná pobožnosť.

Svätá omša za účasti mládeže: piatok o 18.30.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30, prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava: podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Odberatelia časopisu Posol a noví záujemcovia o časopis môžu uhradiť predplatné na rok 2023 (11,-€) v sakristiách kostolov u pánov kostolníkov.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si v Kostole sv. Petra a Pavla môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2023 a podielovú knihu do 31. októbra od pondelka do piatku medzi večernými svätými omšami (po skončení svätej omše o 17.00 a pred začiatkom svätej omše o 18.30). Zároveň je možné zaplatiť členský príspevok 8,-€.

Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie k tohoročnej Misijnej nedeli. Časopis je nepredajný. Vo vnútri časopisu je poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť misie. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách.

Budúca nedeľa je Misijná. Po skončení svätých omší bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávame trpiacim nádej a pomáhame im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Milodary pre opravy Farského kostola: členovia bratstva posvätného ruženca 100,-€; z pohrebu Veroniky Kormaníkovej 200,-€; Róbert 1 000,-€; Jozef 15,-€; Prešovský samosprávny kraj – Výzva pre región 2022, refundácia nákladov za výmaľbu kostola 83 000,-€; Margita 100,-€; Karol 50,-€; rodina Gočová 100,-€; Mária 100,-€; bohuznámy 20,-€; členovia Poľovníckeho spolku Osly 100,-€; Jozef 20,-€; Martina 20,-€; bohuznáma rodina z krstu 100,-€ – úprimná vďaka

Ak niekto chce podporiť projekt Sviečka za nenarodené deti, môže tak urobiť. Príspevok: malá sviečka 1,-€;veľká v skle 5,-€ v sakristiách kostolov a takto pomôcť aktivitám zameraným na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny.

Z banky ČSOB nás upozorňujú, že ešte niektorí posielajú svoje platby na staré číslo účtu v OTP Banke (tieto platby už nebudú uskutočnené), č.ú. v OTP je nahradené č.ú. v ČSOB: SK22 7500 0000 0040 3007 2812. Ďakujeme za pochopenie.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

FRANTIŠEK PAVELČÁK, bývajúci v Newporte (Wales) a MARTINA GIRGOŠKOVÁ, bývajúca v Newporte (Wales) (3.x); Peter Dronzek, bývajúci v Starej Ľubovni a Patrícia Pardusová, bývajúca v Hniezdnom (3.x); Marek Matfiak, bývajúci v Novej Ľubovni a Mária Sekáčová, bývajúca v Novej Ľubovni (2.x); Marek Mišenko, bývajúci v Starej Ľubovni a Zuzana Majkutová, bývajúca v Kolačkove (2.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.


Pozvánky