Úmysly

Pondelok

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno

Utorok

06:45 | Krásno
17:00 | Kalinov

Streda

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno

Štvrtok

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno / Adorácia do 19:00

Piatok

06:45 | Krásno
17:00 | Kalinov
18:00 | Krásno/ Detská sv. omša

Sobota

07:00 | Krásno
18:00 | Krásno

Nedeľa

07:45 | Krásno
09:30 | Kalinov
10:45 | Krásno

Oznamy

1. Dnes je Misijná nedeľa. Po všetkých sv. omšiach sa koná predpísaná zbierka na misie. Za vaše
milodary srdečne P. Boh zaplať. Pamätajme osobitne v modlitbe na misie a misionárov.
2. V dnešnú nedeľu o 16:00 bude mať vo FPC prednášku vdp. Jozef Šoška na tému Život a dielo
prvých učeníkov Ježiša Krista. Všetci ste srdečne pozvaní.
3. Pripomíname vám, že v tomto mesiaci pri spoločnej verejnej modlitbe sv. ruženca môžeme za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Nezabúdajme na spoločnú modlitbu sv. ruženca aj
v našich rodinách
4. Pozývame Vás zapojiť sa do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo
svete v utorok 18. októbra. Na stránke www.miliondeti.sk rodičia môžu zaregistrovať svoje deti.
Ruženec sa môžete s deťmi modliť v rodinách. I my sa pripojíme k tejto medzinárodnej iniciatíve
a budeme sa modliť sv. ruženec tu v kostole v utorok približne od 9:45. Ste srdečne pozvaní.
5. V piatok večer o 18:00 pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúcich, na detskú sv. omšu.
6. V piatok je výročie posviacky nášho filiálneho chrámu v Kalinove. O 17:00 bude v Kalinove
slávnostná sv. omša, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
7. Vzadu v kostole si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Cena plastovej 1,- € a sklenenej 5,- €.
Viac informácií nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.
8. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
9. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
10.Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 781 – 810
Kalinov: v utorok po sv. omši


Pozvánky