Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | Školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
09:30 | rekolekcia

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 1. skupiny
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Podporiť záverečnú etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava, alebo obnovu fasády v Ďurčine môžete aj na farský účet: Č. účtu: SK55 0900 0000 0000 76508054
Október je mesiac sv. ruženca. Ruženec je evanjeliová modlitba. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba je každý deň ½ hodiny pred sv. omšami. Je možnosť predmodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu pri dverách.
Na filiálkach modlitba sv. ruženca: Pondelok – Sobota o 16:30. Povzbudzujeme všetkých k tejto modlitbe. Obetujme ju zvlášť za rodiny, pokoj vo svete, trpiacich, obrátenie hriešnikov.
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v Rajci 14:00  Roman Kysela a Nicole Bučková.
Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na fare.

Podielové knihy SSV: Žiadame členov Spolku Sv. Vojtecha z Rajca. aby si prevzali kalendár, podielovú knihu, na budúci týždeň v nedeľu po každej sv. omši v Pastoračnom centre, kedy je potrebné pri prevzatí zaplatiť členský poplatok 8.-€ na rok 2023. Je potrebné v prípade úmrtia nahlásiť zmeny, alebo je možnosť pokračovania členstva príbuznými. Kto sa chce stať novým členom SSV môže sa tiež v tieto dni prihlásiť v Pastoračnom centre. Prosíme o dochvíľnu účasť členov SSV pri preberaní. aby sme mohli čim skôr dať tieto veci na poriadok.
Na filiálkach prosíme, aby ste si svoje knihy prevzali u svojich jednateľov.
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove
v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. …viac informácií
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami.

Prajeme požehnaný týždeň.
 

Pozvánky