Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Valéria (1. výročie) | Farský kostol
17:30 + Jozef, Anna, Jozef a Ľubomíra | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Adolf, Helena, František a Helena | Farský kostol
17:30 + Sabína (1. výr.) | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Božena, Viktor a Aurélia | Farský kostol
17:30 + Cyprián, Mária, Cyprián a Alena | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a BP pre Natáliu a Matúša | Farský kostol
17:30 Za Božiu pomoc a ochranu pre Ladislava | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Andrej, Magdaléna a Zuzana | Farský kostol
17:30 + Albert, Alžbeta, Božena, Dušan | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za obrátenie manžela a zdravie pre Stanislava | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP pre Alenu a Boženu | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
11:00 Na poďakovaniu Bohu za Oľgu a jej deti | Farský kostol
14:30 + Agneška, Ján a Ivan | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP pre Petra, Stanka a Soňu | Farský kostol
09:00 Za zdravie Michaely a jej rodiny | Baničné
10:30 Za zdravie a BP pre Pavla, Zuzku a deti | Baničné
09:00 + Florián, Anna, Ján a rodičia | Klačno
10:30 + Peter (1. výročie) | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.

Oznamy

1) PRVÝ PIATOK:
❑ SPOVEDANIE: na sídlisku Baničné v pondelok od 16:00 h; na sídlisku Klačno v utorok od 16:00
h.; vo farskom kostole v pondelok až piatok od 6:00 h. do 6:45 h. V stredu až piatok od 15:00 h.
V pondelok a v utorok sa vo farskom kostole popoludní nespovedá.
❑ NÁVŠTEVA CHORÝCH: v utorok od 9:00 h.
❑ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA: FK: vo štvrtok po sv. omši od 16:00 do 20:00; Baničné v pondelok
a Klačno v utorok od 16:00 do 17:20 h.

2) PRVÁ NEDEĽA: Pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci aj s modlitbou ruženca bude vo farskom
kostole dnes o 14:00 h.

3) OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI: V mesiaci október vás srdečne pozývame na spoločnú modlitbu sv.
ruženca, ktorý sa budú predmodlievať rôzne spoločenstvá vo farskom kostole v týždni o 15:30
h., pred sv. omšou. Rozpis spoločenstiev je na výveske. V sobotu sa budeme modliť po rannej
sv. omši o 6:00 a v nedeľu poobede o 14:00h. Na sídliskách v týždni pol hodiny pred sv. omšami.

4) ÚPLNÉ ODPUSTKY: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke
alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve či nábožnom združení. K ich získaniu je stanovená
modlitba sv. ruženca a rozjímanie o tajomstvách. Nájdime si čas na modlitbu a prosme
prostredníctvom tejto modlitby o požehnanie pre našu farnosť, naše rodiny a pokoj na celom
svete.

5) PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Rodičom, ktorí majú záujem o prvé sv. prijímanie pre
svoje deti v roku 2023 oznamujeme, že si môžu prevziať prihlášku od svojich katechétov na
hodinách náboženstva, alebo od kňaza po sv. omši. Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať
katechétom alebo v kancelárii fary najneskôr do 7.11.2022.

6) RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Stretnutie všetkých členov ružencového bratstva bude na budúcu
nedeľu, 9.10. pred ružencovou pobožnosťou o 13:45 vo farskom kostole. Pozývame aj nových
členov, ktorí by sa chceli pridať do ružencového bratstva.

7) FATIMSKÁ SOBOTA: V sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

8) VÝBEROVÉ KONANIE: Kongregácia milosrdných sestier sv. Kríža – Slovenská provincia
vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Strednej zdravotníckej školy Márie
Terézie Schererovej v Ružomberku. Všetky informácie nájdete na web stránke farnosti a na
nástenke v zadnej časti kostola.

9) DUCHOVNÁ OBNOVA: Na budúcu sobotu 8.10. bude v jezuitskom kostole celodenná duchovná
obnova s témou: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. Program začne
o 10:00 hod. Duchovná obnova bude ukončená sv. omšou o 15:00 hod. Bližšie informácie nájdete
na plagáte na výveske v predsieni kostola.

10) MINIŠTRANTSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ: V sobotu 8.10. o 10:00 v GSA telocvični sa uskutoční
futbalový turnaj pre miništrantov. Pozvaní sú samozrejme aj otcovia, alebo iní rodinní
príslušníci, ktorí si chcú tiež zahrať, alebo povzbudiť sa kvalitným futbalom.

11) ZATVÁRANIE DVERÍ VO FARSKOM KOSTOLE: Prosíme vás o zatváranie hlavných vchodových
dverí na farskom kostole počas dňa. Častokrát sú dvere otvorené počas chladných dní, keď
sa kostol vykuruje.

12) MILODARY A ZBIERKY: Bohuznáma z Klačna obetovala na kostol 50 eur; Bohuznámy obetoval
na kostol v Klačne 100 eur.
Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.
IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

13) OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
❑ Alexej KAPPALA bývajúci v Ružomberku a Alžbeta PÁTEREKOVÁ, bývajúca v Ružomberku
ohlasujú sa dnes po druhý raz.
❑ Maroš KMEŤ bývajúci v Štiavničke a Martina ŠARINOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú
sa dnes po druhý raz.
❑ Peter OLOS bývajúci v Ružomberku a Katarína PUDIŠOVÁ, bývajúca v Ludrovej ohlasujú sa
dnes po druhý raz.
❑ Ľubomír ŠIŠKA bývajúci v Párnici a Nikola SLOBODOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú
sa dnes po prvý raz. Zahrňme snúbencov do modlitieb.


Pozvánky