Úmysly

Pondelok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + členov rodiny Jureňovej |

Utorok

06:30 za + Jozefa |
17:30 za + Hermínu a Františka |

Streda

06:30 za + Máriu |
17:30 za + členov rodiny Jureňovej |

Štvrtok

06:30 za + Mikuláša |
17:30 za + členov rodiny Baránkovej, Hijovej a Firotňakovej |

Piatok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Romana, Emíliu, Rastislava a členov rodiny |
17:30 za + členov rodiny Baránkovej, Hijovej a Firotňakovej |

Sobota

06:30 za + Ladislava Kuvika |
18:30 za + Libora, Jozefa a Katarínu |

Nedeľa

07:00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Cipkovej |
08:30 za + Gabrielu Kvaššayovú |
10:00 za + kňazov |
18:30 na úmysel |

Oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:
• v utorok spomienku sv. Františka Assiského;
• v stredu ľubovoľnú spomienku sv. Faustíny Kowalskej, panny;
• vo štvrtok ľubovoľnú spomienku sv. Bruna, kňaza;
• v piatok spomienku Ružencovej Panny Márie;
• v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
• 28. nedeľu.

Ruženec: je modlitba, ktorej väčšiu pozornosť venujeme v mesiaci október. Úplný
odpustok získa veriaci, ktorý sa pomodlí kedykoľvek (nielen v októbri) jednu tretinu
ruženca, čiže 5 desiatkov, avšak súvisle (bez prerušenia prácou, alebo iným záujmom,
napr. porozprávaním sa s niekým a pod.), pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť
nábožné rozjímanie o tajomstvách. Na získanie úplného odpustku pri modlitbe
ruženca sa vyžaduje modlitba ruženca v kostole, v kaplnke, v rodine, v rehoľnom
spoločenstve, v zhromaždení veriacich, alebo prostredníctvom televízneho, alebo
rozhlasového prenosu, ak sa modlí ruženec Najvyšší Veľkňaz, čiže pápež. V ostatných
prípadoch sa získava čiastočný odpustok.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod
vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.

Adoračné dni: vo farskom kostole sú dnes a v utorok.
Ružencové bratstvo: bude mať modlitbu sv. ruženca dnes o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu dnes po ruženci.

Pomazanie chorých v kostole: budeme vysluhovať počas sv. omše po prečítaní
evanjelia v piatok v Streženiciach a v sobotu pri rannej aj večernej sv. omši v Púchove.
Sviatosť môžu prijať tí veriaci, ktorí nie sú hatení prekážkou, pre ktorú nemôžu prijímať
sviatosť zmierenia a Eucharistie.

Sv. spoveď k 1. piatku bude:
v Streženiciach v pondelok 16.00 – 16.45;
v Púchove:
pondelok až piatok: pol hodiny pred rannou sv. omšou;
pondelok, utorok a streda: pol hodiny pred večernou sv. omšou;
štvrtok a piatok: 14.30 – 17.30.

Kalendáre na zapisovanie duchovných aktivít: dostanú žiaci a študenti, pripravujúci
sa k 1. sv. prijímaniu (PSP) a k sviatosti birmovania, počas týždňa v škole od svojej
katechétky. Vzniká tak pre nich povinnosť dať si značiť účasť na sv. omšiach v kostole.
Birmovanci sa okrem sv. omší, musia zúčastňovať aj na spovedi k 1. piatku, ktorú si
tiež dajú potvrdiť v kalendári, čo je najbližšie už v nasledujúcom týždni na spovedi k 1.
piatku, nech si preto zoberú so sebou pero. Sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok
i spovedanie, môže birmovanec absolvovať a dať si potvrdiť kdekoľvek, birmovanecké
sv. omše a účasť na stretnutí v skupinách, musí absolvovať vždy v našej farnosti
podľa programu, vyhláseného vo farských oznamoch. Aby mohla byť účasť potvrdená,
musí mať žiak aj birmovanec na prednej strane kalendára kompletne vyplnené svoje
údaje. Žiaci, pripravujúci sa k PSP, môžu sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok
absolvovať a dať si potvrdiť kdekoľvek, ale detskú sv. omšu raz v mesiaci, musia
absolvovať vždy v našej farnosti podľa programu, vyhláseného vo farských oznamoch.

Sv. omša v Streženicach: bude slávená v piatok o 18.30.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka
prebehne v rámci krstu.

Jesenná púť na Hore Živčáková: bude na budúcu nedeľu, viac info na webe žilinskej
diecézy.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I.: sa uskutoční 2.-4.decembra v Rodinkove.
Viac info na webe Rodinkova.

Členovia SSV: si prevezmú podielové knihy a kalendáre v sakristii farského kostola.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu
podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 19, Pán Boh odplať
a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Originálna stránka farských oznamov farnosti Púchov.


Pozvánky