Úmysly

Pondelok

06:45 +František | Farský kostol
18:00 +Idka a Štefan | Farský kostol

Utorok

06:45 +kňazi a členovia Spolku sv. Vincenta de Paul | Farský kostol
18:00 za BP a požehnanie pre kňazov našej farnosti | Farský kostol

Streda

06:45 za zdravie a BP pre rodinu Štofíkovú | Farský kostol
16:30 +Kondacs János | Farský kostol/maď.
18:00 prosba o požehnanie a poďakovanie za Božie dobrodenia | Farský kostol

Štvrtok

06:45 +Vilma Minárová | Farský kostol
18:00 za BP pre Tatianu | Farský kostol

Piatok

06:45 +Alžbeta | Farský kostol
16:00 Isten áldásáért Máriának | Farský kostol/maď.
18:00 živí členovia Spoločenstva NSJ | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
18:00 za BP a požehnanie rodín | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +György, Terézia és István | Farský kostol
08:45 +Fabovszky Ferenc, Julianna és leányuk Klára | Farský kostol/maď.
10:00 | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +František Šnírer – 1. Výročie | Farský kostol

Oznamy

 Dnes 2. 10. je prvá nedeľa v mesiaci, kedy vás očakávame na eucharistickej poklone vo farskom kostole od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

 Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Preto vás povzbudzujeme k hojnejšej účasti na modlitbe svätého ruženca, ktorý sa spoločne modlíme v kostole od pondelka do soboty vždy po rannej svätej omši a večer pred svätou omšou o 16.00 po maďarsky a o 17.15 po slovensky. Za spoločnú recitáciu svätého ruženca môžeme získať pri splnení všetkých ostatných podmienok úplné odpustky.

 K prvému piatku sa spovedá v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

 Pravidelná katechéza prvoprijímajúcich pokračuje v stredu 5. 10. o 16.30 vo fare.

 Birmovanci namiesto katechézy na fare prídu v piatok 7. 10. do farského kostola svätého Michala na spoveď o 17.00 a na svätú omšu o 18.00.

 Na budúcu nedeľu 9. 10. bude opäť svätá omša za účasti detí o 10.00 v kostole svätého Jozefa a farská o 10.30 vo farskom kostole svätého Michala archanjela.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan


Pozvánky