Úmysly

Pondelok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou | Karmel
17:30 Za Božiu pomoc pri pôrode Radky |

Utorok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a jej rodinu | Karmel; sviatok sv. Františka z Asissi - slávnosť
17:30 +Mária Spodniaková |

Streda

07:00 Na poďakovanie za 75.rokov života brata a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 Na poďakovanie za Božiu pomoc pri pôrode |

Štvrtok

07:00 Na poďakovanie za 70.rokov života Márie, +manžel Juraj | Karmel
17:30 +Mikuláš Vreštiak a rodičia |

Piatok

06:30 +Margita, manžel a syn | Ružencovej Panny Márie - spomienka
07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre zaťa Pavla s rodinou | Karmel
17:30 +Elena, ned. 100 r., manžel, ostatní členovia rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Sobota

07:00 Na poďakovanie za 80.rokov života Anny | Karmel
07:30 Za ružu Alžbety Čapuchovej |
17:30 +Emília Luptáková |

Nedeľa

07:30 Na poďakovanie za všetkých dobrodincov Vanesky a jej rodiny | Karmel
07:45 +Jozef Golian, 1.výr. | 28. nedeľa v cezročnom období
09:00 Za veriacich |
10:30 Na poď. za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli rodine Haringovej a vnučke Vaneske |
17:30 +Amália Vilhanová, 1.výr. a manžel Ján |

Oznamy

 •  Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č. 12. Alžbety Čapuchovej.
 •  V mesiaci október vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole
  každý večer so začiatkom o 16.55 hod. V piatok tohto týždňa sa sv. ruženec budú
  predmodlievať birmovanci.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Chorých k prvému piatku budeme
  spovedať takto: v utorok (Piešť I.), v stredu (Sídlisko), vo štvrtok (Piešť II., Krné,
  Skliarovo a Stavanisko) a v piatok (Kostolná a Stará Detva).
 •  V kostole budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou a v piatok od 16.30
  hod.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude hodinová Eucharistická adorácia.
 •  V piatok večernú sv. omšu bude slúžiť otec Pavol Hudák, rektor Pútnického
  pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. V rámci sv. omše
  bude katechéza pre birmovancov a mladých ľudí a po sv. omši bude dialóg
  s otcom Pavlom. Pozývame mladých ľudí z našej farnosti na túto sv. omšu.
  Účasť birmovancov je povinná. Prosíme vás, aby ste označené lavice nechali
  voľné pre birmovancov.
 • Dnes po sv. omšiach je výročná farská ofera. Za dary vám vyslovujeme Pán Boh
  zaplať.
 • Vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým, ktorí obetovali plody zeme z tohtoročnej úrody
  na výzdobu kostola. Ďakujeme aj tým, ktorí sa podieľali na samotnej výzdobe.
 • Od dnešnej nedele vyhlasujeme na tento šk. rok súťaž pre našich miništrantov.
  Za svoju službu pri Pánovom oltári môžu získavať body, ktoré sa budú zaznamenávať
  v sakristii kostola vždy po sv. omšiach. Prví piati najusilovnejší miništranti budú
  v júni ohodnotení vecnými, alebo zážitkovými cenami (tie sa dozvedia v sakristii
  pri prihlásení sa do súťaže). Do miništrantskej služby pozývame aj ďalších chlapcov!
 •  Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2023. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 8,-€.