Úmysly

Pondelok

18:30 Za Matúša |

Utorok

06:30 Poďakovania za dožitých 70. rokov manžela Pavla |
18:30 + brat Marián |

Streda

06:30 + priateľky Helena a Hermína |
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Mateja, Zlaticu a Máriu a ostatnú rodinu | detská sv. omša

Štvrtok

06:30 Ako poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu |
18:30 Za posvätenie kňazov a nové duchovné povolania | sv. omša aj pre birmovancov

Piatok

06:30 + Libor |
18:30 + Roman a za Božie požehnanie pre členov Rodinného spoločenstva |

Sobota

08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu |
16:00 | kaplnka sv. Cyrila a Metoda v nemocnici

Nedeľa

08:00 + rodičia Jozef a Helena |
09:30 Za farníkov |
11:00 + manžel Štefan a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu |
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha sv. pre vnučku Elu s mamou Luciou, Máriu a Lýdiu s deťmi a rodinami |

Oznamy

PRVÝ PIATOK

Vo štvrtok (6.10.) a na prvý piatok (7.10.) budeme spovedať už od 17.00 do 19.00.

Kancelária bude v piatok zatvorená.

PRIVÍTANIE DIAKONA

Srdečne vítame v našej farnosti dp. Martina Surového, ktorý bude u nás vykonávať diakonskú prax.

POĎAKOVANIE – PÚŤ

Úprimne ďakujem všetkým pútnikom a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o usporiadanie púť do Svätej Zeme. Veľká vďaka patrí CK Awertour a najmä vdp. PaedDr. Michalovi Pitoniakovi za výborné sprevádzanie pútnikov.

MODLITBA POSV. RUŽENCA

V mesiaci októbri sa v našom farskom chráme budeme modliť ruženec od pondelka do piatku vždy od 17.50 (v stredu od 16.50).