Úmysly

Pondelok

06:15 † Ľudovít a Anna Briestenskí, Jozef a Viktória Bridíkovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anna | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † rodičia: Vilma a Peter a brat: Peter | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Štefan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Viktor a † z rodiny Fedorkovej a Zermeghovej | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Jaroslav Mikula a rodičia: Ivona a Ladislav Češkovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † manžel: Ivan Sabadka a jeho rodičia | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Štefan, Emília a syn: Vojtech | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Jozef a Ľudmila Šrámekovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anna | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † z rodiny: Pučekovej, Bortelovej a Kamencovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 † z rodiny: Jureňovej a Kvasničkovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Na budúci týždeň bude zbierka na opravu farského kostola. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Od 18. do 25. I. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, preto v piatok bude omšový formulár: Za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel i vo svojich modlitbách a obetách.

☩ Vo štvrtok: 19. I. bude večernú svätú omšu sláviť novokňaz Jozef Poláček, ktorý nám príde porozprávať o nevyspytateľnosti Božích ciest, o svojom „neskoršom“ povolaní ku kňazstvu a na záver nám udelí svoje novokňazské požehnanie. Srdečne Vás všetkých pozývame.

☩ Na budúcu nedeľu: 22. I. je Nedeľa Božieho slova ustanovená pápežom Františkom v roku 2019, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova, k čomu Vás povzbudzujeme.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 1. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na potreby kostola: osobne prinesené: 1x – 20 €, 1x – 50 € a 1x – 100 €; poukázaný na farský účet: 1x – 50 € a milodar „do zvončeka“: poukázaný na farský účet: 1x – 30 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Ježiš sa objaví ako víťazný Baránok na konci časov. My už teraz môžeme dosvedčovať vlastné víťazstva nad zlom a hriechom, ktoré sme vybojovali s Ježišovou pomocou. Na to myslíme aj vo chvíli, keď kňaz drží v rukách Božieho Baránka pred svätým prijímaním. Nestačí sa mu však len s úctou a na kolenách pokloniť, ale treba prísť k oltáru a prijať ho do svojho srdca. To je najistejší spôsob, ako s Božím Baránkom premáhať všetko, čo ohrozuje náš život.“


Pozvánky