Úmysly

Pondelok

06:15 Za BP rodine Gáborovej | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
15:00 pohrebný obrad († Marián Jung) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Štefánia | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 za † z rodiny | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre Oľgu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ladislav, Jozef a Rozália Červení | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

07:00 Za BP pre Gabiku, Petra a Janku | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Anna Vanková, Štefan a Štefan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Pavol, Anna a Gabriel | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anton a Anna Miklovičovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 † manžel: Ľubomír | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Mária Gašparová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † sestra: Agnesa | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola zbierka na charitu. Na tento úmysel bolo obetovaných: 744,90 €. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a na Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Zimné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v piatok bude formulár svätej omše: Za rodinu. Všetky rodiny farnosti pozývame k spoločnému vyprosovaniu všetkého, čo potrebujú pre svoj rodinný život.

☩ Po svätých omšiach na II. a III. adventnú nedeľu bude ešte možnosť zakúpiť si domáce vianočné oblátky, čím prispejete na opravu farského kostola. Cena za klasické oblátky: 3,00 € a za orechové: 4,00 €. Rovnako bude možné v sakristii kostola zakúpiť si aj sadu (7 kusov) drevených gravírovaných vianočných ozdôb za 13 €. Pri nákupe dvoch a viac sád bonus k tomu. Na farskom úrade je možnosť zakúpiť si knihu: „Ilava a okolie z neba“ – cena za kus: 20 € alebo obraz kostola – cena za kus: 10 €. Za všetky obetované príspevky veľmi pekne ďakujeme.

☩ Tretie stretnutie detí, ktoré sa zapoja do jasličkovej pobožnosti sa uskutoční v piatok: 9. XII. o 15:45 vo farskej klubovni.

☩ Spoločná predvianočná svätá spoveď bude v našej farnosti v piatok: 16. XII. Prosíme, aby ste si v rámci svojich možností čím viacerí zariadili čas a zúčastnili sa jej a nenechávali si ju tak na poslednú chvíľu, aby sa nestalo, že zostanete bez svätej spovede. Program spoločných predvianočných svätých spovedí Ilavského dekanátu si môžete pozrieť na nástenkách alebo na webovej stránke farnosti. Ešte počas tohto týždňa si môžete nahlásiť mená a adresy chorých, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť k svätej spovedi pred Vianocami do kostola a treba ich vyspovedať u nich doma. Navštívime ich v stredu: 14. XII. ráno od 8:00.

☩ Diecézna charita Žilina prináša aj v Ilave pomoc projektom: Hlinený dukát, ktorý realizuje Farská charita Ilava. Dukát je alternatívne platidlo pre chudobných, ktoré si môžete zakúpiť a darovať ho napríklad človekovi bez domova. Obdarovaný dostane zaň charitný balíček od Farskej charity alebo teplé jedlo v Bistre KÁMO v Ilave. Farská charita sprostredkuje aj ďalšiu pomoc Charity. Dukát v hodnote 1 € si môžete zakúpiť v kostole od členov farskej charity, v Infocentre a tiež v dvoch automatoch: na budove pošty a pri vstupe do Bistra KÁMO.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 1. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné (bicykle – 70 kusov, sladkosti a oblečenie), finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – osobne prinesené: 1x – 10 €, 1x – 50 € a 1x – 100 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; nakladanie a odvoz bicyklov; zakúpenie potrebných surovín a pečenie vianočných oblátkov; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Ján Krstiteľ sa pozeral na svet Božími očami a z jeho úst vychádzali slová ťažkého obvinenia. Nediplomaticky a netakticky sa staval proti vrstve farizejov a saducejov, lebo keď sa aj oni prišli dať pokrstiť, miesto chvály ich karhal. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: – Naším otcom je Abrahám! – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. A na ich otázku, čo majú robiť, odpovedá: Prinášajte ovocie hodné pokánia! Možno si niekto povie: Ale im dal… Dobre im tak, nafúkancom… Lenže pozor! Jánove tvrdé slová sú určené aj nám. Čo by nám, v dnešnej dobe, asi povedal? Vy, ktorí sa nazývate kresťanmi, pripravte cestu tomu, ktorý príde za mnou, lebo on má omnoho vyššie nároky! Obráťte sa a robte pokánie! Prinášajte ovocie dobrých skutkov a nezabúdajte, že Kristus sa chce pozerať na ľudí pomocou vašich očí, chce sa prejaviť vaším slovom a vaším konaním. Zdôrazňujem, že v ruke má vejačku, aby vyčistil svoje humno. Pšenicu zhromaždí a plevy spáli v ohni. Preto aj vám platí napomenutie: polepšite sa, odstráňte pýchu, tvrdosť a hrubosť. Opäť si hľadajte cestu k manželovi, manželke, rodičom alebo deťom, k susedovi, spolužiakovi, spolupracovníkovi… Zmierte sa s Bohom a robte pokánie!“