Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP Mária, Monika, Antónia | Humenné
12:00 + Mária a František | Humenné
18:00 ZBP Adriana s rodinou | Humenné
17:00 + Milan | Brestov

Utorok

06:15 Za + z rod. Rajňáková a Huňorová | Humenné
12:00 + Štefan, Anna a ich predkovia | Humenné
18:00 + Štefan, Kveta, a + rodičia | Humenné

Streda

06:15 + Jozef | Humenné
12:00 + Mária, Ján, Jozef, Helena, Ján | Humenné
18:00 + Marianna (pohreb 26.9.) | Humenné
17:00 ZBP František (40 r.) | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 Za farnosť | Humenné
12:00 Za členov Mariánskej kongregácie | Humenné
18:00 + Milan, Helena, Andrej, František, Božena | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 ZBP Mária | Brestov
17:00 + Marián, Jozef | Gruzovce
18:00 + Andrej, Barbora, Václav | Dubník
07:30 + Karol, Zuzana, Ján | NsP

Piatok

06:15 + Andrej | Humenné
12:00 + Ján, Pavlína | Humenné
18:00 + Andrej | Humenné
16:00 + Kristína (1. výr.) | NsP

Sobota

07:00 + Anna, Michal, Július, Mária, Ján | Humenné
18:00 + Ján, Anna, Ján, Jozef, Serafína | Humenné
08:00 + Mikuláš, Mária, Marián | Slov.Volová
07:30 + Emília, Ján | NsP

Nedeľa

07:30 + Emília, Ján | Humenné
09:00 + Júlia (1 výr.) | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Michal, Terézia | Humenné
08:00 ZBP rod. Kuľhová, Moravská, Vajsová | Brestov
10:30 ZBP rod. Kopilová | Gruzovce
09:15 + Andrej, Mária | Slov.Volová
09:00 ZBP Jana s rodinou | Dubník
10:30 Poďak. za vyslyšané modlitby - Silvia | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 2. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

5.12.2022 – 11.12.2022

• Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Zimné kántrové dni – ich obsahom je Príchod
Kristovho kráľovstva do rodín; Duchovná obnova rodín; Pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je
jeden deň.
• V príprave na sviatky Narodenia Pána prosíme lektorov o stretnutie v stredu (7.12.) po večernej
sv. omši v rekolekčnej miestnosti, aby sme si rozdelili jednotlivé služby.
• Vo štvrtok (8.12.) bude kancelária farského úradu zatvorená, nakoľko je prikázaný sviatok.
• NsP: Vo štvrtok (8.12.) bude v Nemocničnej kaplnke sv. omša ráno o 7:30 hod.
• Počas všedných dní Adventu (okrem liturgických sviatkov) Vás pozývame do farského kostola na
ranné rorátne sväté omše o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si prineste sviece alebo lampáše
a zároveň prosíme o opatrnosť, aby sa neničilo zariadenie kostola stečeným voskom alebo ohňom.
Na roráty pozývame hlavne žiakov a študentov.
• Nakoľko sa blížia vianočné sviatky, starým a chorým, ktorí nie sú prihlásení na prvé piatky, budeme
ponúkať sviatosť zmierenia pred sviatkami, a to v piatok, 16.12.2022 od 8:00 hodiny. V sakristii
kostola môžete nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. Nezabudnite uviesť presnú adresu
a telefónne číslo.
• V sakristii si môžete zakúpiť aj oblátky na štedrovečerný stôl za 1,50€. K dispozícii sú aj knihy
z návštevy Sv. Otca na Slovensku s fotografiami a USB kľúčom a kniha zamyslení s názvom „Prvá
a posledná“.
• Pripomíname vám, že už prijímame úmysly svätých omší na prvý polrok 2023. Úmysly
zapisujeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.
• HE: Ak by chcel niekto z vlastného dvora ponúknuť vianočný stromček do farského kostola, nech sa
prihlási v sakristii.
• V rámci adventu vám ponúkame „adventné popoludnia“. Druhú adventnú nedeľu po modlitbe sv.
ruženca bude o 15:00 hod. katechéza na tému „Inšpirácia k svätosti“. Srdečne pozývame.


Pozvánky