Úmysly

Pondelok

06:30 za + Ferdinanda, Františku, Jozefínu, Antona a Alenku |
17:30 za + Hermínu a Františka |

Utorok

06:30 za + Františku, Ondreja, Emíliu a Milana |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Crkoňovej |

Streda

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Pavla, Agnesu, Pavla a Jaroslava |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Daniela a členov rodiny |
17:30 za + Mariána, Ivana, Máriu a Jána |

Piatok

06:30 za + Gitu, Ota a ich rodičov |
17:30 za + Štefana a Františku |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dobrú prácu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, za požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu, Mariána, Františka, Janu a Rastislava | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Petra, Jána, Milana, Jozefa a Milana Srogončíkových | 2. pôstna nedeľa
08:30 za + Ľudmilu Višňovskú, Romana a Elenu Vaverčákových | 2. pôstna nedeľa
10:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Dominika, Katarínu, Zoe a Deana | 2. pôstna nedeľa
18:30 za + Oľgu, Máriu, Vendelína, Máriu, Pavla, Miroslava a Pavla | 2. pôstna nedeľa

Oznamy

1. pôstna nedeľa – 26. februára 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť: 2. pôstnu nedeľu.

 Úplné odpustky v pôstnom období je možné získať:

 • modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami za obvyklých podmienok;
 • modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po svätom prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného, preto po sv. prijímaní spoločne s organistami modlitbu zaspievame a následne sa pod vedením celebrujúceho kňaza pomodlíme modlitbu na úmysel Sv. Otca. Namiesto obrazu nám poslúži kríž na hlavnom oltári.

Adoračné dni: budú počas pôstu vo farskom kostole bývať len v stredu, nakoľko v iné dni bývajú pobožnosti krížovej cesty. Adorácie vo štvrtok bývajú naďalej vo zvyčajnom čase po večernej sv. omši.

 Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období:

 • vo farskom kostole: v utorok, v piatok po rannej sv. omši a o 16.45, v nedeľu o 15.00;
 • vo filiálnom kostole: v nedeľu o 14.00, v piatok o 18.00, pobožnosti predchádza modlitba sv. ruženca.

Ružencové bratstvo: bude mať mariánske večeradlo v sobotu o 17.30 a modlitbu sv. ruženca v nedeľu po krížovej ceste.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v piatok o 18.30.

Poďakovanie adresujeme spoločenstvám:

 • ružencovému bratstvu: ktoré organizovalo v sobotu duchovnú obnovu pod vedením pátra dominikána Antonína Husovského. Členovia spoločenstiev ďakujú svojim členom z Púchova, Nimnice i Streženíc, ako i všetkým ochotným veriacim, ktorí pri realizácii duchovnej obnovy pomohli;
 • laickému spoločenstvu BSJ: ktoré organizovalo duchovnú obnovu 17. septembra v minulom roku pod vedením pátra tešiteľa Tomáša;
 • pánu kaplánovi a mládežníckemu zboru: za organizovanie mládežníckych sv. omší a adorácií;
 • saleziánom spolupracovníkom: za organizovanie pravidelnej duchovnej obnovy pod vedením saleziána dona Štefana Wallnera.

Všetkým spoločenstvám a ich členom ďakujeme za organizovanie duchovných podujatí, ktoré sú obohatením života vo farnosti a rozvojom duchovného života.

Sv. spoveď k 1. piatku bude vo vymedzenom čase:

– v Streženiciach v pondelok 16.00 – 16.45;

– v Púchove:

 • pondelok až piatok: pol hodiny pred rannou sv. omšou;
 • pondelok: 15.30 – 17.30;
 • utorok a streda: pol hodiny pred večernou sv. omšou;
 • štvrtok a piatok: 14.30 – 17.30.

Saleziáni spolupracovníci: ďakujú všetkým darcom za dary do tomboly na detský karneval, mladým animátorom za prípravu programu vedenie ZŠ J. A. Komenského za poskytnutie priestorov.

Jarná zbierka na charitu: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať charitné úsilie Cirkvi. Viac informácií nájdete aj na letákoch „moja almužna“, plagátoch a webe charitaza.sk .

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10. – 12. marca, program nájdete na webe ksnr.sk.

Varovanie polície: v podobe podvodu na senioroch si môžete prečítať na webe farnosti.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 4, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky