Úmysly

Pondelok

06:15 † Miroslav a Eva Nemčekovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Viera Černejová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † rodičia: Štefan a Oľga Mikulovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre vnučku: Emu, vnuka: Martina a ich rodičov | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † rodičia: Jozef a Libuša | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † manžel, rodičia a súrodenci | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † rodičia: Antónia a Žigmund a brat: Jozef | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre brata Milana s rodinou | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 | nemocničná kaplnka
16:45 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † kňaz: Pavol Hrvol | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 † Emília | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † mama Štefánia a brat Jozef | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † manžel: Emanuel | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 Za BP pre Máriu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
15:00 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola zbierka na opravu farského kostola. Na tento úmysel bolo obetovaných: 1.784, 30 €. Dnes je zbierka na charitu. Viac informácií nájdete aj na letákoch „moja almužna“, plagátoch na nástenkách a www.charita.sk Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši, na prvopiatkovú pobožnosť: v piatok po večernej svätej omši, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30, na prvonedeľnú pobožnosť: v nedeľu po tretej svätej omši a pobožnosť Krížovej cesty v piatok od 16:45 a v nedeľu od 15:00.

☩ Pobožnosť krížovej cesty je jedinečným spôsobom, ako vedome prepojiť s Kristom a s mocou jeho lásky všetko, čo je v našom živote ťažké, ako i uvedomiť si a precítiť, že v životných ťažkostiach nie sme sami. Modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami za obvyklých podmienok je možné získať v pôstnom období úplné odpustky. Vzadu na stolíku je rozpis, do ktorého sa môžu zapísať tí, ktorí by chceli viesť krížovú cestu: ružencové spoločenstvo, farská charita, deti, birmovanci, mládež, miništranti, rodiny, starí, chorí. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky čítaním, alebo počúvaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša. Úplné odpustky za obvyklých podmienok získa i ten, kto sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“. Na webovej stránke farnosti je pre záujemcov k dispozícii pôstna challenge.

☩ V piatok: 3. III. pán kaplán pozýva chlapov na nočnú krížovú cestu do Skalky nad Váhom. Odchod autami bude o 18:30 spred fary.

☩ Spovedanie v prvopiatkovom týždni mesiaca marec: ráno pol hodinu pred svätou omšou, večer v pondelok až stredu pol hodinu pred svätou omšou a vo štvrtok a piatok hodinu pred svätou omšou a v prípade potreby i počas nej. V pondelok až stredu pozývame k svätej spovedi deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní, ktoré si môžu vykonať deviaty z deviatich prvých piatkov. K svätej spovedi nech si prinesú brožúrku: „Mojich deväť prvých piatkov“. Vo štvrtok dopoludnia navštívime prvopiatkových chorých u nich doma.

☩ V tomto týždni máme v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. V stredu bude formulár svätej omše za odpustenie hriechov.

☩ Farská charita Ilava realizuje pomoc projektom: Hlinený dukát. Dukát je alternatívne platidlo pre chudobných, ktoré si môžete zakúpiť a darovať ho napríklad človekovi bez domova. Obdarovaný dostane zaň charitný balíček od Farskej charity alebo teplé jedlo v Bistre KÁMO v Ilave. Farská charita sprostredkuje aj ďalšiu pomoc Charity. Dukát v hodnote 1 € si môžete zakúpiť v kostole od členov farskej charity, v Infocentre a tiež v dvoch automatoch: na budove pošty a pri vstupe do Bistra KÁMO.

☩ Opäť je možnosť dať si vo všedné dni v sakristii farského kostola zapísať úmysly svätých omší na ranné aj na večerné sväté omše. Pripomíname, že úmysly sa nezapisujú na konkrétny termín alebo obdobie a milodar za odslúženie svätej omše sa uhrádza pri samotnom zápise.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 3. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné (organizácia a priebeh karnevalu všetkých svätých – rodičia, animátori, birmovanci, vedenie Základnej školy a sponzori: darčeky pre deti, občerstvenie a finančná podpora), finančné (milodar na potreby kostola: osobne prinesený: 1x – 100 €; milodar na charitu: poukázaný na farský účet: 1x – 20 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; elektrikárske práce; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Púšť z dnešného evanjelia nám chce pripomenúť niekoľko dôležitých faktov pre náš duchovný život. Prvým je ten, že aj keby som odišiel na najsvätejšie miesto na zemi, ešte to neznamená, že sa tam stanem najsvätejším človekom. Pokušenia dokážu prísť za mnou všade. Ježiša vzal diabol priamo do svätého mesta, postavil ho až na vrchol chrámu a začal pokúšať. Teda ani najposvätnejšie miesto nie je izolátorom pred pokušením. Ďalším faktom je to, že sa nesmiem pokladať za víťaza už po prvom prekonaní pokušenia. Vyhral som iba bitku, nie vojnu. Pokušenia sa zvyknú vracať v krátkom čase a z inej strany. Diabol totiž dobre pozná moje slabé miesta aj môj slabý čas a vie, na čo som citlivý a na čo necitlivý. Avšak ani toto nie je ten najhlavnejší odkaz púštneho evanjelia. Jeho najsilnejším odkazom je to, že nám bola daná silná zbraň na tieto zápasy a tou je Božie slovo, Písmo. Nemali by sme ho podceňovať, ale sfúknuť z neho prach a začať denne čítať.“


Pozvánky