Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | po sv. omši bude adorácia (modlitba za duchovné povolania)

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča (tichá adorácia od 16.00 – 18.00)

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Prvý piatok: V tomto týždni máme aj  Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred každou sv. omšou v týždni pol hodiny. V piatok spovedáme v Bytči od 16:00 hod. Povzbudzujem k sv. spovedi zvlášť deti, birmovancov, ale aj mladých, ktorí si robíte pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe idete na prvý piatok v mesiaci na sväté prijímanie. Deti, prineste si slovníček, kde ste si zbierali nálepky a tam vzadu sa vám to po sv. omši zaznačí.

Sv. spoveď  s viacerými kňazmi bude potom v našej farnosti tesne pred Veľkonočnými sviatkami v utorok 4. apríla 2023.

V pôstnom období sa budeme modliť krížové cesty. Kto si koná pobožnosť krížovej cesty, tak za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) môže získať úplné odpustky. Poprosíme jednotlivé spoločenstvá vo farnosti (modlitby matiek, otcov, Tešiteľky Božského Srdca, ružencové spoločenstvá, rodiny…), prípadne akolytov, aby ste si rozdelili vedenie krížových ciest. Môžete sa zapísať v sakristii kostola. Vďaka!

Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť nasledovne:

Bytča – Piatok: 17:15 h  a Nedeľa: 15:00 h (začneme Korunkou Božieho milosrdenstva)

Malá Bytča – Pondelok: 17:15 h

Hliník – Utorok: 17:15 h

Hlboké – Streda: 17:15 h

V piatok večer pozývam na krížovú cestu všetkých chlapov. Odchádzali by sme 19:30 h z pred farského kostola v Bytči do Hlbokého. Zoberte si čelovky.

Pomoc Turecku a Sýrii: Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity cez stránku  https://charita.darujme.sk/775  alebo na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097variabilný symbol 5090.  Viac informácií nájdete na: www.charita.sk / Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach

Termíny: Čo sa týka termínov: prvé sväté prijímanie pre ZŠ na ul. Lányho + ZŠ Hlboké bude v sobotu 20. mája a pre ZŠ na ul. Mieru bude v sobotu 27. mája 2023.

Sviatosť birmovania bude v sobotu 24. júna 2023. Myslime v modlitbe aj na deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, aj na birmovancov.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Dnes je zbierka na Charitu. Všetkým už dopredu PBZ!

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole o 8:30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Príprava prebieha spravidla cez Kurz pre snúbencov v podobe cyklu deviatich prednášok manželov pre snúbencov v rámci jedného víkendu. Po prednáške býva diskusia a práca snúbencov vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk.

Kurz prípravy na manželstvo sa skladá z 9 stretnutí na tieto témy:

  1. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva;
  2. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy;
  3. Manželská láska;
  4. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov;
  5. Kresťanská viera;
  6. Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine;
  7. Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovaného rodičovstva;
  8. Príprava na rodičovstvo a výchovu detí;
  9. Sviatosti, sviatosť manželstva.

Snúbenci môžu tento kurz absolvovať s dostatočným predstihom pred sobášom, bez tlaku predsobášneho zhonu. V platnosti zostáva požiadavka nahlásenia sobáša a začiatku prípravy minimálne 3 mesiace pred sobášom.  Veľmi sa odporúča urobiť si prípravu už oveľa skôr.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK77 0900 0000 0000 7651 3187).


Pozvánky