Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej deti | Farský kostol
17:30 + Pavol, Peter, Anna, Viktor a Anna | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + František | Farský kostol
17:30 Za ZBP a dary Ducha Svätého pre Martina | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 Na poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre predstaviteľov vedenia nášho mesta | + Jarmila a Ferdinand | Farský kostol
17:30 ++ rodičia, krstní a starí rodičia | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Milan a Cecília | Farský kostol
06:00 | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Na poď. za Božiu pomoc pre Jána s rodinou | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 + Viktor, Sabína a Ján | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za ZBP pre rodiny Jána a Boženy | Farský kostol
12:30 | Farský kostol - sobášny obrad
18:15 + Janka, Jolana, Anton | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Marta a Ján | Farský kostol
14:30 + Ján a Ján | Farský kostol
18:15 + Helena, Oto, František | Farský kostol
07:30 + Jaroslava | Baničné
09:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Juraja a Ľubomíra | Baničné
10:30 + Vladimír a Alojzia | Baničné
07:30 + z rod. Makovickej | Klačno
09:00 + Miloš a Anastázia | Klačno
10:30 + + Florián, Anna a Ján | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
20:00 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti/ gr.-kat.

Oznamy

1) PRVÝ PIATOK:
❑ SPOVEDANIE: na sídlisku Baničné v pondelok od 16:00 h; na sídlisku Klačno v utorok od 16:00 h.; vo
farskom kostole v pondelok až piatok od 6:00 h. do 6:45 h. V stredu od 15:00 do 16:00h; štvrtok a piatok
od 15:00 h. V pondelok a v utorok sa vo farskom kostole popoludní nespovedá.
❑ NÁVŠTEVA CHORÝCH: v utorok od 08:30 h.
❑ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA: FK: vo štvrtok po sv. omši od 16:00 do 20:00; Baničné v pondelok
a Klačno v utorok od 16:00 do 17:20 h.
2) VEŠPERY: Dnes vás spolu s našimi bohoslovcami a diakonmi pozývame na modlitbu nedeľných vešpier
1. adventnej nedele do farského kostola, o 17:00 h.
3) SLÁVNOSŤ SV. ONDREJA: V stredu 30.11. o 16:00 h. vás pozývame na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti
sv. Ondreja, apoštola, patróna našej farnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom bude emeritný biskup
Mons. Andrej Imrich. Pri sv. omši chceme poďakovať bývalému vedeniu nášho mesta a zároveň prosiť
Ducha Svätého o múdrosť pri spravovaní vecí verejných pre nové vedenie.
4) FATIMSKÁ SOBOTA: V sobotu po rannej svätej omši budeme sláviť pobožnosť Fatimskej soboty.
5) CELODENNÁ FARSKÁ EUCHARISTICKÁ POKLONA: V sobotu 03.12.2022. Vyloženie sviatosti oltárnej
po rannej sv. omši o 07:15 h. Ukončenie s eucharistickým požehnaním o 18:00 h. Prosím, zapíšte
sa do rozpisu umiestneného na zadnom stolíku vo farskom kostole.
6) RORÁTNE SV. OMŠE: Rorátne sv. omše budú bývať vo farskom kostole každý deň o 06.00 h. a 06.45
h. (za účasti detí). V kostole v Klačne tento týždeň vo štvrtok o 06.00 h.. Všetkých Vás
povzbudzujeme k účasti a k príprave na sviatky Narodenia Pána.
7) ADVENTNÁ PRÍPRAVA PRE DETI „OD RAJA PO BETLEHEM“: Pozývame všetky deti (a nielen ich) ku
každodennej účasti na rorátnych sv. omšiach o 06.45 h. vo farskom kostole. Stretneme sa vždy
o 06.40 h. v predsieni kostola s lampášikmi a sv. omše začneme slávnostným vstupom za spevu
Anjel Pána. Každý z detských účastníkov dostane plagát s obrázkom raja a Betlehema a na voľné
políčka si deti doplnia jednotlivé postavy zo Starého zákona a Nového zákona. Postavy budú na
osobitných nálepkách. Deti zo ZŠ sv. Vincenta po skončení sv. omše odprevadia učitelia.
Tešíme sa na vás!
8) STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Pozývame všetkých rodičov prvoprijímajúcich
detí na úvodné stretnutie týkajúce sa prípravy prvého sv. prijímania ich dieťaťa. Prosíme o účasť
oboch rodičov. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 04. decembra 2022 o 15.30 h. vo farskom kostole.
9) DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MINIŠTRANTOV: Všetkých miništrantov vo veku od 13 rokov pozývame
na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od piatka večera 09.12. do nedele obeda 11.12.
v Demänovskej doline. Miništranti, ktorí majú záujem, nech sa nahlásia u p. kaplána Lukáša.
10) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V GSA: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku srdečne pozýva žiakov a
rodičov 5. a 9. ročníkov a všetkých priateľov školy, na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať
v STREDU 30. novembra 2022 od 10:00 – 16:00 h. hodiny v priestoroch školy. Podrobnosti programu
nájdete na internetovej stránke školy www.gsa.edupage.org
11) MILODARY A ZBIERKY:
❑ Dnes je zbierka na Charitu;
❑ Bohuznámi obetovali na kostol 100 €; bohuznámi obetovali na kostol 200 €; bohuznáma
obetovala na kostol 100 €;
❑ Zo sobáša Petra a Evy obetovali na kostol 50 €;
12) POĎAKOVANIE: Príprava „Červenej stredy“; adventné vence v kostoloch; za opravu elektriky
v klubovni na Baničnom, chceme sa úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek
spôsobom pri príprave odpustovej slávnosti.
 

Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám
pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v
kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý
prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe aj sám
povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať
svetlo života.“ (Jn 8,12-13) Naši predkovia chodili do kostola s lampášmi, ktorými si svietili na
cestu a ktoré ich doviedli do cieľa. Podobne ako maják je pre námorníkov nádejou, lebo im
oznamuje, že už nie sú ďaleko od pevnej zeme a zároveň ich aj vedie svojím svetlom do
bezpečného prístavu, tak je naším svetlom počas celého adventu Kristus.

 


Pozvánky