Úmysly

Pondelok

06:15 + Ján, Justína, Ján, Vladimír | Humenné
12:00 + Mária, Michal, Anna | Humenné
18:00 + Ján, Mária, Štefan | Humenné

Utorok

06:15 + Ladislav, Alžbeta, Ladislav, Jaroslav, Mária, Mirek | Humenné
12:00 + Michal (1 výr.) | Humenné
18:00 ZBP rod. Maturová a Siggardová | Humenné
16:00 + Justina, Juraj, Ján, Štefan | NsP

Streda

06:15 + Anna, Cecília, Viliam, Anton, Oto | Humenné
12:00 ZBP Mária a František a deti s rodinami | Humenné
18:00 + Andrej | Humenné

Štvrtok

06:15 + Ján, Ján, Helena | Humenné
12:00 + Viktória, Leo, Viktória, Antonín, Eduard | Humenné
18:00 + Jozef, Mária, Jozef | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné

Piatok

06:15 ZBP Valéria a Ladislav | Humenné
12:00 ZBP Jozef a Jana (44 manž.) s rodinou | Humenné
18:00 + Jozef, Jolana, Pavol, Mária, Peter | Humenné
18:00 ZBP členov ružencového bratstva | Dubník
18:00 ZBP rod. Kelčáková | Gruzovce
18:00 ZBP rod. Minďašová, Brečková | Slov. Volová
17:00 + Štefan, Anna | Brestov
16:00 + rodičia Andrej a Margita, sestra Anna | NsP

Sobota

07:00 Za odčinenie urážok Nepoškvr. Srdca PM | Humenné
18:00 + Ján, Michal | Humenné
08:00 Za ružencové bratstvo | Brestov
08:00 ZBP členov ružencového bratstva | Slov.Volová
07:30 ZBP Mikuláš | NsP

Nedeľa

07:30 + Michal, Justína, Andrej, Anna a ich predkovia | Humenné
09:00 ZBP Samuel, Lenka a Jarka | Humenné latinská
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 Za ružencové bratstvo | Humenné
10:30 ZBP rod. Kruková | Brestov
09:15 ZBP Mária (60 r.) | Gruzovce
08:00 ZBP rod. Mišľanová, Hudoková a Šimonová | Slov.Volová
09:00 ZBP bohuznáma rodina | Dubník
10:30 Za členov RB | NsP

Oznamy

• Na 1. adventnú nedeľu (27.11.) bude celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Za Vaše milodary
vopred Pán Boh zaplať!
• Sv. spoveď pred prvým piatkom: V predchádzajúcich dňoch väčšina z vás prijala sviatosť
zmierenia na dušičky a blížia sa sviatky Vianoc, preto v nasledujúcom prvopiatkovom týždni
budeme k dispozícii pred sv. omšami takto:

Humenné:  Utorok 11:00 – 12:00;    Streda 17:00 – 18:00;    Štvrtok 17:00 – 18:00

Gruzovce: Pondelok od 16:45           Slov. Volová: Pondelok od 17:00      Brestov: Pondelok od 17:30      NsP: Utorok od 15:00

Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.
Starým a chorým prídeme vyslúžiť sviatosť zmierenia a Eucharistiu v piatok (2.12.) od 8:00.
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.

• Nakoľko sa blížia vianočné sviatky, starým a chorým, ktorí nie sú prihlásení na prvé piatky, budeme
ponúkať sviatosť zmierenia pred sviatkami, a to v piatok, 16.12.2022 od 8:00 hodiny. V sakristii
kostola môžete nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. Nezabudnite uviesť presnú adresu
a telefónne číslo. Nahlásiť do 14.12.2022.
• Počas všedných dní Adventu (okrem liturgických sviatkov) Vás pozývame do farského kostola na
ranné rorátne sväté omše o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si prineste sviece alebo lampáše
a zároveň prosíme o opatrnosť, aby sa neničilo zariadenie kostola stečeným voskom alebo ohňom.
Deti pozývame na roráty už na budúci týždeň od pondelka. Po svätej omši budú pre nich spoločné
raňajky.
• V rámci adventu vám ponúkame tzv. „adventné popoludnia“. Každú nedeľu po modlitbe sv.
ruženca bude aj nejaká aktivita. 1. adv. nedeľa = adorácia; 2. adv. nedeľa – katechéza na tému
inšpirácia k svätosti; 3. adv. nedeľa = katechéza o sviatosti zmierenia. Srdečne vás pozývame.
• HE: Pripomíname vám, že už prijímame úmysly svätých omší na prvý polrok 2023. Úmysly
zapisujeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.
• HE: V sakristii si môžete zakúpiť knihu, ktorá sa vracia k momentom návštevy Sv. Otca na
Slovensku pri stretnutí mladých v našej košickej arcidiecéze. Kniha je plnej grafická obsahuje
množstvo fotografií, príhovorov a približuje aj zákulisie prípravy na toto stretnutie. Ku knihe je
pribalený aj USB kľúč s množstvom fotografií z tohto stretnutia. Cena knihy je 10 €.
• HE: V sakristii si môžete zakúpiť aj knihu s názvom „Prvá a posledná“. Je to výber zamyslení z Rádia
Lumen od Jozefa Kozáka. Cena 8 €.
• V sakristii si môžete zakúpiť aj oblátky na štedrovečerný stôl za 1,50€.
• HE: V sobotu (3.12.) o 10:00 hod. bude prvý nácvik na jasličkovú pobožnosť. Deti, ktoré sa chcú
premeniť na anjelikov, pastierov, Jozefa a Máriu… sú srdečne vítané. Stretneme sa na farskom dvore.

 

 

 

 


Pozvánky