Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Soňu, Kristínu, Máriu, Petru, Stanislavu a Andreu |
17:30 za + Helenu, Antona a Veroniku |

Utorok

06:30 za + Filipa, Stanislava, Jozefa a Emila |
17:30 za + Máriu, Alojza, Rudolfa, Jozefa, Irenu, Pavlu a Viktóriu |

Streda

06:30 za + preláta Jána Štefana Palkoviča |
17:30 zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Vladimíra, Silviu a ich deti |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Veroniku, Líviu, Róberta, Nelu, Jakuba a Gabriela |
17:30 za + Tomáša, Annu Luhových a Ľudmilu Krchňavú | s platnosťou na sviatok

Piatok

07:00 za + Irenu, Rudolfa, Veroniku, Františka, Ferdinanda a Jaroslava | Zjavenie Pána, prikázaný sviatok
08:30 za + Máriu, Jána, Margitu, Štefana a Máriu |
10:00 na úmysel |
18:30 za Boží ľud |

Sobota

06:30 za + Štefana a Jozefu |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dobrú prácu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, za požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu, Mariána, Františka, Janu a Rastislava | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 na úmysel | 2. nedeľa po Narodení Pána: Krst Krista Pána
08:30 za + Víta, Gregora a Máriu |
10:00 na úmysel |
18:30 zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Františka, Emíliu, Júliusa jeho manželku a deti |

Oznamy

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára 2023

 V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok spomienku sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi;
  • v utorok ľubovoľnú spomienku Najsvätejšieho mena Ježiš;
  • v piatok slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov), sv. omše budú ako v nedeľu. Sv. omša s platnosťou na sviatok bude slávená vo štvrtok o 17.30. V úvode sv. omší posvätíme trojkráľovú vodu, ktorú si budete môcť zobrať. Keď sa voda minie, priebežne prichystáme ďalšiu. Obrad posvätenia príbytku bez kňaza, čiže laikmi, sa nachádza na webe našej farnosti;
  • v sobotu ľubovoľnú spomienku sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza;
  • v nedeľu sviatok Krstu Pána, ktorým sa končí vianočné obdobie.

 

Sv. omše v Streženiciach v budúcom týždni: budú v utorok o 18.30 a v piatok o 8.30.

Modlitbu pri betleheme vo farskom kostole môžete uskutočniť: v dnešnú nedeľu od 10.45 a vo štvrtok vo sviatok Zjavenia Pána od 14.00.

Ružencové bratstvo: bude mať modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole dnes o 15.30 a mariánske večeradlo v sobotu hodinu pred sv. omšou.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci.

Prispieť v zbierke Dobrá novina: je možné do pripravenej pokladničky vzadu za lavicami do 5. januára.

Sv. spoveď k 1. piatku je dostačujúca od Vianoc, spovedať však budeme vo vymedzenom čase:

 – v Streženiciach v pondelok 16.00 – 16.45;

 – v Púchove:

  • pondelok až piatok: pol hodiny pred rannou sv. omšou;
  • pondelok, streda a piatok: pol hodiny pred večernou sv. omšou;
  • utorok a štvrtok: 14.30 – 17.30.

Birmovanci si vykonajú sv. spoveď na mesiac január v utorok.

Zbierka na detský domov v Púchove: ktorá sa konala v Štedrý deň pri distribúcii Betlehemského svetla vo farskom i filiálnom kostole, dosiahla výšku 1249,57€, z toho veriaci v Streženiciach obetovali 323,35€. Vedenie detského domova vám prostredníctvom pani riaditeľky vyjadruje poďakovanie, ktoré si môžete prečítať na webe farnosti. Nech Pán odmení a požehná vašu štedrosť.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 13, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Blahoprianie k Novému roku

Do Nového roka vám my, kňazi farnosti Púchov, prajeme veľa pevného zdravia, pokoja, vzájomnej úcty, pravej lásky a porozumenia a neustále vnímanie Božieho sprevádzania.


Pozvánky