Úmysly

Pondelok

06:45 za uzdravenie syna Martina | Farský kostol
18:00 +Krištof Šabík a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Utorok

06:45 +starí rodičia Petronela, Štefan, Apolónia a Ján | Farský kostol
18:00 +rodičia Štefan a Mária, ich rodičia a krstní rodiča | Farský kostol

Streda

06:45 za BP pre rodinu Hroncovú | Farský kostol
16:30 +Imre és szülei | Farský kostol/maď.
18:00 +Jozefovia z rodiny Ivanovej | Farský kostol

Štvrtok

06:45 +František, Mária, Kazimír | Farský kostol
18:00 +Marián Švec | Farský kostol

Piatok

07:30 za živých členov Spoločenstva NSJ | Farský kostol
08:45 +Sárik Gyula és neje Mária | Farský kostol/maď.
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +Valéria, Katarína, Štefan a Júlia | Farský kostol

Sobota

06:45 | Farský kostol
18:00 +Ján, manželka Terézia, syn Štefan a rodičia | Farský kostol

Nedeľa

07:30 za BP pre rodinu | Farský kostol
08:45 Isten áldásáért és egészség ajándékáért Vas Józsefnek | Farský kostol/maď.
10:30 za farské spoločenstvo, za obrátenie Pavla | Farský kostol
18:00 + z rodiny Gabaríkovej | Farský kostol

Oznamy

Dnes, 1. januára 2023, vstupujeme do nového kalendárneho roka Slávnosťou Panny Márie Bohorodičky.

Je to zároveň aj prvá nedeľa v mesiaci, kedy vás pozývame adorovať Pána Ježiša vo vystavenej oltárnej Sviatosti. O 15.00 sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva, nasleduje tichá poklona, o 16.00 je modlitba svätého ruženca, odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, Eucharistické požehnanie a výmena ružencových tajomstiev.
Je zároveň aj Svetový deň pokoja, preto bude adorácia zameraná na prosby za pokoj a mier vo svete.

V piatok 6. januára je prikázaný sviatok, slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú podľa nedeľného bohoslužobného poriadku. Už v štvrtok bude svätá omša o 18.00 z tejto slávnosti. Pri svätých omšiach sa bude požehnávať trojkráľová voda, z ktorej si, ako každý rok, môžete zobrať do svojich príbytkov.
Zároveň sa na svätých omšiach ohlasuje deň Veľkej noci a pohyblivých sviatkov.

K prvému piatku sa bude spovedať iba v stredu a štvrtok od 17.00, lebo v piatok je slávnosť Zjavenia Pána.

Na konci vianočného obdobia v nedeľu Krstu Krista Pána 8. januára príde medzi nás novobanský spevácky zbor Cantus Monte Regis. Svojím spevom nás budú sprevádzať počas sv. omše o 10.30 a na konci pridajú pár vianočných kolied.


Všetkým vám vyprosujeme pokojný, požehnaný, milostiplný rok 2023.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan